Annons

Annons

Annons

Annons

Bruzaholm

Marken kan användas till vindkraft - fullmäktige tillstyrker ansökan

Det var fem ledamöter som röstade att ansökan från Vattenfall skulle avslås. Nu är det miljöprövningsdelegationen som ska fatta beslut om det ska uppföras vindkraftverk på platsen, eller ej.

Annons

Frågan om att tillstyrka eller avslå Vattenfalls ansökan om att använda marken norr om Bruzaholm för vindkraftverk har varit uppe i kommunfullmäktige. En votering om beslutet krävdes, men det blev en stor majoritet som röstade för att tillstyrka ansökan.

Ett omdebatterat ärende var på kommunfullmäktiges lista under torsdagen, förra veckan. Nämligen vindkraftsparken i Bruzaholm - tillståndsansökan till uppförande och drift av vindkraftverk i Eksjö kommun.

När ärendet var hos samhällsbyggnadsnämnden i mitten av mars var det en enig nämnd som föreslog att kommunen skulle säga ja till Vattenfalls ansökan om att använda marken till en vindkraftspark.

Mikael Wärnbring, chef på samhällsbyggnadssektorn, medverkade när kommunfullmäktige skulle fatta beslut i ärendet. Det vill säga om vindkraftsetableringen kan anses utgöra en lämplig mark- eller vattenanvändning ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Han berättade bakgrunden kring ärendet.

Annons

Annons

– Varför ska vi ha vindkraft överhuvudtaget, det är en fråga som vi måste ställa oss. Vi har uppfattat att det här en politisk viljeinriktning på nationell, regional och kommunal nivå. Vi har målsättningen att bli ett Plusenergilän i Jönköpings län, som Eksjö kommun har ställs sig bakom. Vi har en antagen vindbruksplan som kommunfullmäktige har antagit och följer i huvudsak de intentionerna att införa vindkraft i någon omfattning, sa han under fullmäktige.

Två layouter

Ledamöterna skulle fatta beslut om att antingen tillstyrka eller avstyrka användningen av marken.

– Det här är en stor och komplex tillståndsansökan. Därför ville vi ha så mycket info som möjligt innan vi kom till den här punkten. Det som händer efter det här beslutet är inte att det är fritt fram för Vattenfall att köra igång, utan det är startskottet för miljöprövningsdelegationen, som är prövningsmyndighet. De ska sätta slutgiltiga regler och ramar för tillståndet, om det blir ett tillstånd.

Mikael Wärnbring berättade vidare om Vattenfalls ansökan. Där det inte finns några fasta positioner för vindkraftverket, men att de är placerade inom ett avgränsat område. Han sa också att de har tagit till rejält i sin ansökan med till exempel höjder på verken.

– De har redovisat två layouter på hur det skulle kunna bli, men det kommer sannolikt inte att bli någon av dem. De ansöker för 25 verk – som kan bli upp till 240 meter.

Samhällsbyggnadssektorns slutsats var att Vattenfalls ansökan, med de förändrade förutsättningarna som genomförts i området och med stöd av vindbruksplanens analysmetod och riktlinjer. tillstyrks enligt miljöbalken 16:4.

Annons

Två olika roller

Per Sixtensson (C) samhällsbyggnadsnämndens ordförande, valde att komplettera Mikaels presentation.

– Vi har två olika roller i den här tillståndsprocessen. Kommunen är remissinstans i tillståndsprövningen för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen. Den andra rollen som kommunen har är bestämmelsen om kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken 16:4.

Annons

– Nu ska vi bedöma ansökan om den aktuella vindkraftsetableringen kan anses vara lämplig markanvändning, sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Sen är det prövningsmyndigheten som som utreder om vindkraftsetableringen ska tillåtas enligt miljöbalkens regler. För att kunna ge tillstånd krävs att den berörda kommunen tillstyrker etableringen enligt 16:4 i miljöbalken. Det är inte lämpligt att tillstyrka eller avstyrka delar av vindkraftsetableringen. Vi måste ta hela eller inget av ansökan, sa han.

Yrkade på avslag

Det var två ledamöter som inte ställde sig lika positiva till beslutet att tillstyrka ansökan. Magnus Berglund (KD) tog upp sin uppfattning och att det är opinion i området där många är negativa eller skeptiska till etableringen.

– Jag är själv inte avvisande till vindkraftsetableringar. Men här blir det många och höga verk. Som jag ser det blir det en överexploatering i området. Jag yrkar på avslag på kommunstyrelsen förslag att tillstyrka ansökan.

Även Sverigedemokraten Ulf Svensson ville kommentera ärendet. Han framförde att partiet kommer att rösta för avslag av ansökan.

– Med motiveringen att det är miljöförstöring. Vad blir miljövinsten för Eksjö? Det är Vattenfall som drar in de stora pengarna, om det blir några. Utvecklingen går framåt och jag tror inte att vindkraft är för framtiden. Det finns många andra energikällor, som solceller till exempel.

Annons

När det blev dags att fatta beslut i frågan skulle ledamöterna ta ställning till att tillstyrka ansökan eller att avslå den. Det sistnämnda yrkade Ulf Svensson och Magnus Berglund på. Efter votering, med 44 röster på tillstyrkan och fem röster på avslag, tillstyrks Vattenfalls ansökan. Sverigedemokrat-gruppen och Magnus Berglund reserverade sig mot beslutet.

Annons

LÄS MER: Enig nämnd föreslår ett ja till vindkraftsparken

LÄS MER: Vindkraft kan bli aktuellt i området

LÄS MER: Delade meningar om vindkraft

LÄS MER: Vattenfall tillbakavisar påståenden om lagbrott

LÄS MER: Motståndet mot vindkraftspark håller i sig

Till toppen av sidan