Annons

Annons

Annons

Eksjö centrum

Alliansens förslag för budget i balans: "Måste effektivisera och minska ambitionen"

Text

För att Eksjö kommuns budget ska komma i balans krävs det åtgärder. Alliansen presenterade under onsdagen ledningsutskottets förslag till kommande budget för Eksjö kommun. Där finns bland annat åtgärder på att minska ner ett antal tjänster, prioritera bort utbildningar som inte gynnar den lokala arbetsmarknaden och större barngrupper per lärare.

Carina Lindström (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, och Annelie Hägg (C), kommunstyrelsens ordförande, har presenterat ledningsutskottets förslag till budget för Eksjö kommun.

Tidningen har i många artiklar skrivit om Eksjö kommuns svåra ekonomiska läge. Helårsprognosen för 2018 visar ett underskott på drygt 27 miljoner. För 2017 var underskottet 25,9 miljoner.

Vanligtvis är det två procent av skatteintäkter och bidrag som räknas som god ekonomisk hushållning. I och med det negativa resultatet 2017 måste resultatet 2019-2021 vara 2,5 procent av skatteintäkter och bidrag. Det beslutade kommunfullmäktige i juni tidigare i år.

Annons

Verksamhetens driftbudget för 2019 har ökat med 16 miljoner kronor jämfört med beslutet som togs i juni. Den främsta orsaken är uppdateringen av LSS-utjämningen, men också en ökad befolkning och förbättringar i skatteunderlaget och utjämningsbidrag.

Annons

Sänka ambitionerna

Kommunstyrelsens ordförande, Annelie Hägg (C), och förste vice ordförande Carina Lindström (M), berättar om budgetförslaget.

– I budgetförslaget från Alliansen har vi gett utrymme för ökad ambition på fem miljoner för 2019 och nio miljoner för 2020. I förslaget har vi också med effektiviseringar och minskade ambitioner med 43 miljoner 2019 och 55 miljoner för 2020, säger Hägg och tillägger:

– Vi får mer pengar att röra oss med varje år, men vi får också en kostnadsökning som vi måste jobba med. Våra kostnader ökar mer än våra intäkter. Det gör att vi måste effektivisera och minska ambitionen i våra verksamheter.

I ledningsutskottets budgetförslag finns det redovisat vilka resurser man tillför och vilka åtgärder som ska genomföras. På samhällsbyggnadssektorn innebär det att intäkterna ska ökas genom att timavgiften för konsultuppdrag höjs, något som tidigare har beslutats. Även en ökad taxa och kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten. Den tjänst som bygglovshandläggare/energirådgivare ska dras in.

Utbildningar kan försvinna

När det gäller tillväxt- och utvecklingssektorn så tillför man resurser för att uppgradera system och brandlarm på museet. Där man i stället effektiviserar är en samordning av ekonomtjänst, ett beslut som redan har fastställts. Ambitionen sänks för projektet med en filmpedagog i verksamheterna. Inom planperioden ska det även ske en minskning av köpta konsulttjänster och dras in 1,5 tjänst inom sektorn.

I förslaget finns också en minskning av utbildningar som inte gynnar arbetsmarknaden inom kommunen eller regionen.

Annons

Annons

– Vi har en rad olika utbildningar på Campus i12. Vissa av inriktningarna är inte för lokal eller regional arbetsmarknad. Vi har sagt att vi ska prioritera de utbildningar som gynnar arbetsmarknaden inom regionen. Där kommer det att bli en förändring under den här planperioden.

Vilka utbildningar handlar det om?

– Högskoleutbildningen visuella effekter, sen finns det ett par yrkeshögskoleutbildningar som ligger inom samma koncept. Det är de här utbildningar man nu får se över. Vissa utbildningar är kopplade till högskolan, så där får vi föra en dialog med dem, säger Annelie Hägg.

Bemanningstätheten kommer att sänkas inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet för att spara in pengar. Det är ett av budgetförslagen.

Större barngrupper

Barn- och ungdomssektorn får en större tilldelad ram i budgetförslaget. Det innebär bland annat att man tillför resurser för volym- och hyresökningar. Pengarna ska även kompensera för det statsbidrag som upphör för lärarlönelyft och förstelärare under våren 2019.

När det gäller de punkter som ska effektiviseras går det att läsa att förskola på oregelbunden tid ska erbjudas varannan helg, inte varje helg som det är nu.

– Kvällar, nätter och vardagar blir kvar, men bara varannan helg framöver. Vi ser att behovet på helgerna varierar ganska stort, förklarar Hägg.

De barn som går 15 timmar i veckan på förskola ska inte erbjudas någon måltid. I dagsläget har de möjlighet att äta lunch på förskolan.

Bemanningstätheten inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet kommer även att sänkas. När de har jämfört andelen elever per lärare ligger Eksjö kommun i linje med rikssnittet, i vissa avseenden har kommunen även legat lägre.

Annons

– Det kommer att bli några fler barn per barngrupp, men inte någon stor skillnad i jämförelse med jämförbara kommuner eller riksgenomsnittet, tillägger Annelie Hägg.

Annons

Färre hemtjänsttimmar

Sociala sektorn får resurser för volymökningar inom äldre- och funktionshinderomsorgen samt socialt stöd. Bemanningen på särskilt boende har varit något högre då kommunen har fått statsbidrag för detta. Försvinner statsbidraget, som de har fått indikationer på, kommer bemanningen att återgå till den grundbemanning som var innan bidraget betalades ut.

Arbetssättet kommer även att ändras för att sänka hemtjänsttimmarna. En punkt som till viss del hör ihop med att motivera de personer som har 120 timmars hemtjänst, och mer, att flytta till särskilt boende.

Biståndshandläggartjänsterna kommer att minskas, likaså föreningsbidrag och sektorns centrala administration. Resurserna för daglig verksamhet kommer att minskas. En del i förslaget är att lägga ned Slussen.

Räddningstjänsten i fokus

På Kommunledningskontoret föreslår man att minska tjänsterna på kansliet och personalavdelningen successivt under planperioden. Anslaget för internationell samordning minskar också.

Tidigare har man beslutat om avgiftshöjningar inom räddningstjänsten, som nu ska genomföras, likaså översynen av larmplaner inom räddningstjänsten samt reduceringen av räddningsstyrkan i Eksjö. Resurserna för personalutbildning inom räddningstjänsten ska också minskas.

Den 2 oktober ska förslaget till kommunstyrelsen för att sedan beslutas om i kommunfullmäktige den 18 oktober.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan