Annons

Annons

Annons

Annons

Trädgårdsstaden

Nu svarar kommunen på yttranden för detaljplan Trädgårdsstaden

I samrådsredogörelsen svarar kommunen på yttranden om Trädgårdsstaden del av Kvarnarp.

Annons

Totalt 24 yttranden kom in angående detaljplanen för Trädgårdsstaden – del av Kvarnarp. Samrådsredogörelsen har nu godkänts och här kan ni ta del av några av kommunens svar på synpunkterna som kommit in.

Många var de, både privatpersoner, föreningar och myndigheter, som yttrade sig angående detaljplanen för Trädgårdsstaden. Här redovisar vi – i en något nerkortat version – flera av de svar som kommunen gett på de yttranden som kommit in.

Översiktsplanen och område B14

"Översiktsplanen är inte bindande utan vägledande i kommunens planering. Att tillskapa bostäder är ett väsentligt allmänt intresse och görs för att möta ett framtida behov och utveckling. Eksjö kommun arbetar parallellt med förtätningsprojekt (in-fill) men ser att det inte är tillräckligt för att möta behovet av bostäder. Område B14 har i aktuellt fall inte setts som möjligt och lämpligt att exploatera ur flera hänseenden, kostnader, buller och ovissheten kring hur förbifarten ska dras."

Annons

• Grönplanen

Annons

"Grönplanen mot 2006 är på samma sätt som översiktsplanen vägledande i planeringsarbetet. Den beskrivning som finns om området och naturen är fortfarande en aktuell nulägesbeskrivning av området och naturen i Eksjö. Dock har, sedan 2006 andra förutsättningar förändrats som också förändrar planeringen och utvecklingen av Eksjö tätort. Samhällsbyggnadssektorn planerar området med hänsyn till kulturmiljö och landskap, men är medvetna om att exploatering innebär en stor påverkan."

• Jordbruksmark

"Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (3 kap. 4§ MB). Detta är alltså en prövning som måste göras från fall till fall. I planarbetet har lokaliseringen av området redovisats med hänsyn till det allmänna intresset att tillskapa bostäder och försvarsmaktens riksintresse som begränsar Eksjös utveckling västerut. Ingen annan mark bedöms kunna tillgodose det allmänna intresset att tillskapa bostäder på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt."

Förskolans läge

I flera yttranden återgavs även synpunkter på förskolans läge och dess utformning samt förslag på att lägga den på annan plats, exempelvis mittemot Mariagården.

Annons

"Behovet av förskola är 6 avdelningar (ca 120 barn). I en detaljplan regleras markanvändningen, vilket innehåll en verksamhet har styrs inte, därför kommenteras inte frågor om förskolans verksamhet i detta yttrande utan hänvisas till barn och utbildningsnämnden. Hur utemiljö utformas bestäms inte i detaljplanen utan detaljplanen ger förutsättningar för att skapa ett kuperat landskap och ytterligare trädplanteringar, inom markanvändningsområde skola."

När det gäller förslaget från medborgare att istället lägga förskolan mittemot Mariagården anser man att Dukes väg inte bedöms trafikmässigt säker att klara en förskola med sex nya avdelningar.

I faktarutan kan ni ta del av exempel förbättringar och justeringar som ska göras.

Annons

Annons

Till toppen av sidan