Enligt rapporten beräknas den totala sysselsättningen i branschen öka med mellan 5 600 och 10 800 personer fram till år 2025. VVS-montörer samt installations- och serviceelektriker är de dominerande yrkeskategorierna, tillsammans utgör de cirka 80 procent av sysselsättningstillväxten.

Räknar man in regeringens mål med ökat bostadsbyggande, upprustning av miljonprogramsbestånden och åtgärder för energieffektivisering behövs omkring 20 000 utbildade installatörer de närmaste åren.

Bakom rapporten står Installatörsföretagen, en sammanslutning av Elektriska installatörsorganisationen, EIO, och VVS Företagen; bransch- och arbetsgivarorganisationer för företag verksamma inom VVS, el och teleteknik, som tillsammans representerar 3 500 företag med totalt runt 40 000 anställda.

7 000 pensionärer

Annons

Pensionsavgångarna mellan 2017 och 2025 beräknas uppgå till cirka 7 000 anställda.

Samtidigt ligger inflödet av ny arbetskraft på omkring 1 700 personer baserat på det utbildningssystem och den arbetsmarknad som finns i dag.

Från Installatörsföretagens sida konstateras att det råder ett ansträngt läge på många företag. Det märks inte minst på det genomgående mycket höga övertidsuttaget, vilket man slår fast inte är långsiktigt hållbart.

Lägre byggtakt

Det ansträngda läget får konsekvenser inte minst för bostadsbyggandet enligt rapporten.

Boverket pekar i sin prognos över byggbehovet de närmaste tio åren på att det behövs 710 000 nya bostäder till år 2025. Men från installationsbranschens sida anses den målsättningen vara omöjlig. En mer rimlig siffra anser man ligger mellan 456 000 och 478 000 bostäder. I rapporten konstateras att det är orealistiskt att kunna bygga fler än 500 000 bostäder.

Locka unga

Från Installatörföretagens sida menar man att det finns ett akut behov av utbildningsplatser och föreslår bland annat kraftigt ökade investeringar till yrkesvux och yrkeshögskola. Samtidigt konstateras att branscherna har ett stort ansvar för att locka till sig unga och skola in dem i yrket.