Växthuset uppfördes på en tomt i tätorten. Tanken var att det inte skulle bli större än 15 kvadratmeter, vilket är gränsen för att byggnationen ska vara anmälningspliktig.

Fastighetsägaren kontaktade själv kommunen för att meddela att hen börjat bygga ett större växthus. Det visade sig dock att ytan skulle bli 18,3 kvadratmeter och då krävs startbesked.

– Eftersom fastighetsägaren påbörjat bygget utan att få startbesked har vederbörande brutit mot plan- och bygglagen och ska därmed betala en byggsanktionsavgift, säger samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.

Grundbeloppet är 12 000 kronor, som vid förmildrande omständigheter kan sänkas till hälften eller en fjärdedel. Med tanke på att fastighetsägaren själv talat om att han påbörjat bygget ansåg tillsynsnämnden att avgiften skulle sänkas.

Det blev dock en diskussion om hur stor byggsanktionsavgift som ska tas ut och votering fick tillämpas. Den slutade 3-3, men eftersom ordförandens har utslagsrösten blev resultatet att en fjärdedel av byggsanktionsavgiften ska tas ut.

I efterhand har fastighetsägaren, i ett särskilt ärende, beviljats startbesked för växthuset.

– Det här visar hur viktigt det är att anmäla och söka lov när man ska bygga något.