En anhörig till en patient i Tranås kommun har gjort en anmälan till Ivo då denne anser att vård och behandling brustit gällande ett bensår. Anmälaren framhåller att sår inte ska tvättas med kranvatten och att ”honung inte ska användas i sårvård”.

Personen skriver även att patientens smärtproblematik ska ha avfärdats med att smärtan berodde på vädret. Enligt anmälaren hade patienten inte blivit så allvarligt sjuk om denne tagits om hand på rätt sätt.

Ivo har prövat klagomålet och beslutat att avsluta ärendet.

Kan inte ta ställning

Ivo finner inte skäl att ifrågasätta handläggningen av patientens vård och behandling och kan inte heller ta ställning till de uppgifter som rör patientens smärta i knät, skriver man.

Annons

Myndigheten bedömer att den vård och behandling som patienten erhöll från hemsjukvården i Tranås kommun var i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Är dokumenterat

Ivo finner även att vården av såret är dokumenterad, hur det har lagts om och hur det har följts upp. Ivo anser även att konsultation med läkare, liksom kollegor sinsemellan, har genomförts.

Vårdgivaren hänvisar till riktlinjerna i Vårdhandboken där det framkommer att man vid omläggning använder sig av så kallad ren rutin, som i det här fallet innebär färsktappat, kroppstempererat kranvatten och höggradigt rena produkter.

Även omläggning med steril honungssalva är ett omläggningsmaterial att jämställa med andra antibakteriella material, enligt Vårdhandboken.

Samtidigt finner Ivo, av inkomna handlingar, att det inte finns något dokumenterat rörande smärtor i patientens knä. Det är därför inte möjligt för Ivo att utreda de faktiska omständigheterna runt klagomålets uppgifter.