Revideringen av avfallsplan för Nässjö kommun godkändes vid senaste sammanträdet med tekniska servicenämnden, som nu lämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunens avfallsplan innehåller även en miljöbedömning. Revideringen av avfallsplanen 2012-2016 bedömdes vara av större omfattning. Nässjö kommun har därför haft samråd med berörda och avfallsplanen har ställts ut under en dryg månad i våras. Synpunkter som kom fram har beaktats i planen.

Många åtgärdspunkter

Avfallsplanen innehåller en rad åtgärdspunkter, här är några av dem:

På sikt avveckla latrinhämtning.

Återvinningscentralen på Boda ska byggas ut för att skapa bättre logistik.

Punktinsatser ska ske med insamling av farligt avfall i yttertätorter.

Utred införandet av telefonapp för att kunna styra behov av matportioner på högstadiet och gymnasium.

Mindre matsvinn

Att minimera matsvinn genom information som syftar till att använda befintlig mat i hemmet och att avsmaka och använda luktsinnet för att bedöma användbarhet.

Hälften av anmälda rivningslov ska kontrolleras att minst 70 viktsprocent av icke-farligt avfall förbereds för återanvändning eller återvinning.

Den gamla deponin vid Boda avfallsanläggning sluttäcks så att uppställda krav uppfylls enligt sluttäckningsplanen.

Återvinna textilier

Annons

Information ges till hushåll i syfte att minska nedskräpningen inom och utom tätbebyggt område.

Utred uppbyggnad av insamlingssystem för återanvändning och återvinning av textilier.

Andelen felsorterade förpackningar i restavfallet ska under programperioden minska med tio procent i jämförelse med år 2016.

Kontinuerlig registrering av hushåll som hemkomposterar.

Utredning av intresse för fastighetsnära sortering för villor och landsbygd.

En återbrukscentral

Nämnder, bolag och hjälporganisationer ska tillsammans verka för skapande av en återbrukscentral där folk kan lämna in kläder, husgeråd, byggdetaljer och annat som kan rekonditioneras för att sedan säljas i butiken.

Senast år 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, även energi ska tas tillvara.

Wallin inte nöjd

Michael Wallin (MP) lade fram ett par ändringsförslag, som avvisades av nämnden. Av två tilläggsförslag fick han igenom ett efter att sammanträdet hade ajournerats under tio minuter. Efter detta gick den politiska majoriteten Wallin till viljes och lade till ett tilläggsförslag med följande lydelse:

"Utredning om förbättrat omhändertagande av fett från livsmedelsanläggningar och hushåll. Genomförs av NAV i samarbete med samhällsplaneringskontoret 2018-2021".

Wallin var glad över att ett tilläggsförslag antogs, men inte lika nöjd över att ett annat avvisades liksom ett par ändringsförslag.

— Jag ska göra ett nytt försök när ärendet kommer upp i kommunfullmäktige, sade han.