Samhällsplaneringsnämnden beviljade en ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett uterum på en fastighet i Nässjö kommun i juni.

Byggnadsarean skulle bli 183 kvadratmeter med tillbyggnaden vilket skulle överskrida byggrätten med 37 kvadratmeter. En del av uterummet skulle också hamna på prickmark, mark som inte får bebyggas. Nämnden såg dock detta som en mindre avvikelse och beviljade därför bygglovet ändå.

Annons

Berörda grannar överklagade beslutet och menade att de inte hade fått chans att yttra sig.

Skulle skymma utsikt

Tillbyggnaden skulle också inkräkta på grannarnas utsikt och läge och vara störande ur ett estetiskt perspektiv.

I utredningen som gjorts framgår att Samhällsplaneringsnämnden har skickat ut en skrivelse där grannarna haft chansen att komma med synpunkter. Men nämnden tog beslutet att bevilja bygglov innan svarstiden gått ut och grannarna hunnit svara.

Grannarna har svarat och motsatt sig byggnationen innan svarstiden gått ut men efter det att nämnden beviljat bygglovet. Enligt Länsstyrelsen borde grannarnas svar ha funnits med som underlag när nämnden tog sitt beslut.

Upphäver beslut

Länsstyrelsen anser att beviljandet av bygglov ska upphävas eftersom nämnden inte inväntat svar från grannarna. Ärendet ges åter till Samhällsplaneringsnämnden för handläggning och ett nytt beslut. I och med detta beslut innebär det att grannarnas överklagan upphävs.