VEM ÄR ett barn? Enligt FN:s barnkonvention, och svensk lagstiftning, är det alla under 18 år.

Den som är under 18 får inte rösta och inte ingå ekonomiska avtal. Den som är under 18 får inte heller förhöras av polis om inte en förälder eller representant från socialtjänsten är närvarande.

Att vara barn handlar dock inte bara om vad man inte får göra. I vårt samhälle är barns rättigheter starka och skyddet för omyndiga omfattande.

Barn har sällan några möjligheter att själva välja eller påverka de omständigheter som de befinner sig i. Därför har vuxensamhället ett särskilt ansvar för att se till att barn har det bra.

DET ÄR anmärkningsvärt att detta inte tycks gälla alla barn i vårt land.

Trots att så gott som varje politiker och tjänsteman vid första anblicken tycks vara beredd att ställa upp på att alla barn har samma rättigheter, är verkligheten alltför ofta en annan.

När det kommer till barn med annan kulturell bakgrund har det gång på gång visat sig att myndigheterna är beredda att kompromissa och relativisera av rädsla för att annars pekas ut som främlingsfientliga.

Annons

Konsekvensen blir att en del barn inte har samma rätt till utbildning i biologi och idrott som sina klasskamrater och andra tvingas leva under hot och hedersförtryck.

Den sista i raden av märkligheter är hur regeringen hanterar flyktingbarns rättigheter.

Medan de ensamkommande – ofta pojkar – som kommer hit får sina rättigheter tillgodosedda på alla möjliga sätt, är det annorlunda med flickor. I alla fall de som kommer hit som barnbrudar.

NÄR REGERINGENS utredare Mari Heidenborg i december (5/12) höll pressträff meddelade hon att det lagförslag som arbetats fram inte kommer att föreslå något totalförbud mot barnäktenskap. Bara ”skärpta regler”.

Det innebär alltså att Sverige i många fall kommer att fortsätta godkänna de barnäktenskap som ingåtts före ankomsten till Sverige. Äktenskap där det i princip alltid handlar om mycket unga flickor som gifts bort. I vissa fall under slavliknande förhållanden.

Det här är flickor som enligt svensk lag är barn och som borde betraktas som sådana. Hittills har Migrationsverket registrerat 132 fall av barngifte. 129 av dessa gäller flickor.

LAGFÖRSLAGET är en stor skam. Och det är ett svek mot dem vi aldrig får svika.

Alla barn som befinner sig i Sverige har samma rättigheter och ska ha samma skydd. Oavsett bakgrund, etnicitet eller kön.

Det enda rätta är därför att göra om och göra rätt.

Alla barnäktenskap bör automatiskt upphävas och undantagsreglerna, som ger möjlighet till dispens för giftermål vid 16 år vid ”synnerliga skäl” tas bort.

Är man under 18 är man ett barn, och barn ingår inte äktenskap.