Det är Triventus som har sålt och tecknat ett avtal med Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening, SVEF, som i sin tur tog över verken år 2011. Men bara en kort tid därefter inkom klagomål på ljudnivån från en närboende. SVEF anser att det är fel på verken och anför att bullermätningarna överstiger gränsvärdet på 40 decibel som Aneby kommun fattat beslut om.

– Vi har fått in klagomål och synpunkter från boende om för höga bullernivåer, konstaterar samhällsbyggnadschef Michael Wirestam. Vi har påtalat det här för verksamhetsutövaren som låtit genomföra bullermätningar på plats.

Annons

– Tanken är att det ska genomföras en ny bullermätning så fort löven fallit från träden då det ges bättre förutsättningar. Det är det som vi väntar på i tillsynsnämnden. Man ska ju bedriva verksamheten utifrån de försiktighetsmått som tillsynsnämnden fattat. Förhållandet mellan leverantören och verksamhetsutövaren har nämnden däremot inte med att göra.

Triventus har tidigare förnekat att det rör sig om något fel, i samband med att SVEF krävde åtgärder, och därför valde sistnämnda att häva köpet och kräva pengarna åter för de båda verken. Triventus bestred detta och därför har en stämningsansökan lämnats in till tingsrätten.

– Vi har haft ett möte med tingsrätten i Göteborg, uppger Hans Björkström, styrelseordförande i SVEF. Triventus ska lämna den information som behövs för att tingsrätten ska kunna ta sitt beslut och under tiden följer vi en av tingsrätten upprättad tidplan. Vi mäter och analyserar ljudet. Vi får inte göra någonting rent tekniskt på maskinerna. Det är mycket tragiskt och vi är långt ifrån nöjda.

– Bolaget har inte fullgjort sina åtaganden enligt avtal och inte heller gjort någonting för att få ned ljudnivån. Det har förhalats och man har inte skött sig professionellt.

Tidningen har försökt att nå Triventus för en kommentar, men utan vidare resultat.