Detaljplanen för Kvarteret Hajen i Orrhaga, längs Orrhagavägen, har varit ute på granskning i fem veckor. Planen har varit ute på samråd då flera närboende lämnade in sina synpunkter och det gjordes ett antal justeringar och ändringar innan planen skulle ut på granskning.

Då fick som brukligt närboende, myndigheter och organisationer återigen möjlighet att lämna in sina synpunkter. Tidningen träffade i början av maj fyra fastighetsägare i Orrhaga som hade gått samman med sina grannar för att lämna in ett gemensamt yttrande mot detaljplanen och dess utformande. Ytterligare fem yttranden lämnades in under granskningstiden, men det var utan erinran.

Godkänner utlåtandet

Anna Josephson, planarkitekt, har sammanställt synpunkterna till ett granskningsutlåtande som har presenterats för samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde.

– Vi beslutade enhälligt i nämnden att föreslå kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, att anta den här detaljplanen, säger Per Sixtensson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, som även godkände granskningsutlåtandet.

Ett möjligt område

Synpunkterna som har lämnats in finns redovisade och besvarade i granskningsutlåtandet. Det görs några redaktionella ändringar i plan- och genomförandebeskrivningen efter granskningsperioden, men i övrigt ser detaljplanen ut som den gjorde när det gick ut på granskning. Inga ändringar görs i plankartan.

Annons

– Däremot var det en del ändringar som gjordes efter samrådet, som var tidigare under våren. Vi ser att det här är ett möjligt område att gå vidare i, säger Sixtensson.

Detaljplanen ska som sagt antas av kommunfullmäktige. Ett beslut som ändrades under vägens gång.

– Vid standardförfarande hade nämnden kunnat anta planen, men vi ändrade det. Dels med tanke på de här synpunkterna som har inkommit och för att få en bredare förankring, säger Mikael Wärnbring, chef på samhällsbyggnadssektorn.

FAKTA: Planprocess för Hajen

Detaljplanen för området Hajen i Orrhaga har varit ute på samråd och granskning. Vid dessa..

FAKTA: Planprocess för Hajen

Detaljplanen för området Hajen i Orrhaga har varit ute på samråd och granskning. Vid dessa två tillfällen har myndigheter, organisationer och enskilda personer haft möjligheter att lämna in sina synpunkter på förslaget.

Synpunkter och kommentarer har sammanställas till ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt utlåtandet.

Nu ska ärendet vidare till kommunfullmäktige som ska anta detaljplanen. Det går att överklaga planen till länsstyrelsen inom tre veckor efter att kommunfullmäktiges beslut är fattat.