Tidigare i år sökte vederbörande bygglov för en fastighet i Aneby tätort. Det handlade om ett plank som fastighetsägaren ville uppföra mellan bostadshuset och en komplementbyggnad, intill den gräns som finns mot grannen.

I ett sådant fall måste berörda fastighetsägare ge sitt godkännande. Av de två yttranden som kom till tillsynsnämnden framgick att sakägarna motsatte sig planket. De var rädda för att förlora solljus på sina sina uteplatser och för en mer skymd utsikt.

Det tänkta planket skulle bli högre än befintliga i villaområdet. Tillsynsnämndens beslut blev att inte bevilja bygglov. Det motiverades med att ett högre plank skulle bli störande för berörda grannar och att det skulle bidra negativt till en förändrad stadsbild.

Sedan dess har fastighetsägaren i stället byggt ett plåtplank. Det kunde en byggnadsinspektör konstatera efter att fått kännedom om bygget och besökt platsen. Planket hade uppförts utan lov. Att materialet plåt använts mot grannens sida motiverades med att trä ruttnar inom kort.

I sitt yttrande skrev vederbörande att åtgärden kostat cirka 9 500 kronor och man önskade att ärendet skulle lägga ner. Detta eftersom fastighetsägaren inte anser sig ha gjort något fel och att berörda enbart är ute efter att jäklas.

Annons

Men eftersom fastighetsägaren alltså struntat i att söka bygglov har nämnden beslutat om en byggsanktionsavgift. Storleken på den är 4 504 kronor, vilket är i enlighet med plan- och bygglagen.