Detaljplanen för fastigheten Rydsnäs 1:87 och del av fastigheten Rydsnäs 1:24 har blivit något av en långbänk. Myndighetsnämnden för byggnation och miljö i Ydre kommun beviljade bygglov för en camping vid Prästgårdsudden år 2012. Beslutet överklagades allra först till Länsstyrelsen i Östergötlands län som vidare avslog överklagandet.

Bygglov upphävdes

Efter ytterligare överklagande gick ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen som beslutade att upphäva bygglovet. Myndigheten uppgav som skäl att planerna var av en helt annan omfattning än vad som avses i områdesbestämmelserna.

Innan bygglov kunde ges på nytt ansåg domstolen att området måste utredas i en detaljplan. Detta överklagade Ydre kommun, men Mark- och miljööverdomstolen tog inte upp ärendet.

Utvidga campingen

Annons

Med den nya detaljplanen är syftet att kunna utvidga dagens camping med servicehus, reception och förrådsbyggnader. Den tillåter även ett 70-tal uthyrningsplatser för stugor, tält, husvagnar och husbilar. Två badplatser ryms likväl i detaljplanen då en ny kan anläggas vid sidan av den befintliga. Den kan även kompletteras med omklädningsrum och bastu.

Småbåtshamn ingår

Småbåtshamnen, samt en parkering, omfattas också av detaljplanen. Båtklubben får där möjlighet att flytta förråd och klubbstuga för att kunna utvidga hamnen. Planområdet ligger norr om Rydsnäs samhälle och gränsar till sjön Östra Lägern.

Arealen är cirka 22 hektar, varav nio hektar utgörs av vatten. Den största delen av området ägs av Ydre kommun och är beläget på fastigheten Rydsnäs 1:24. Men inom planen ryms även en befintlig bostadsfastighet, Rydsnäs 1:87, som har ett privat ägarskap.

Följer inte lagen

Markägaren är den som nu överklagat kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen. Personen anser att bygglovet inte följer plan- och bygglagens regler och yrkar därmed att beslutet upphävs. Vidare begär ägaren utsträckt tid för att inom sju veckor utveckla skälen för överklagandet ytterligare.

Överklagandet har inkommit i rätt tid och har lämnats vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Ydre kommun har begärt att ärendet behandlas skyndsamt och att ”tid för utvecklande av överklagandet ej utsträcks”.