Ett 20-tal friliggande villor i en eller två våningar planeras vid Bianäset strax nordväst om Torpa kyrkby och invid Dalbylandet.

Planförslaget öppnar också för möjligheten att bygga suterränghus, liksom för flerbostadshus eller radhus på någon av tomterna.

Och intresse finns.

— Vi har redan ett 20-tal intresseanmälningar, både barnfamiljer och andra, berättar Urban Tordsson, teknisk chef Ydre kommun.

Husen ska enligt planen kunna byggas med max sex meter till taknock längst i norr, det vill säga närmast Sommen.

På det södra tomterna, längre upp i sluttningen, ska villorna kunna byggas max åtta meter höga. En flerbostadsfastighet ska kunna byggas max nio meter hög i nock.

— Vi öppnar för möjligheten att på en tomt bygga en fastighet med åtta, tio lägenheter. Det finns en kategori som gärna vill bo i nyproduktion men tycker det är för ansträngande att bygga själva, säger Urban Tordsson.

Genom de variationerna i takhöjd, ihop med att området sluttar mot vattnet, är det tänkt att alla ska få sjöutsikt utan att skymmas av en granne.

Fri sikt

För att ytterligare se till att ingen villa begränsar sikten för grannen får inga byggnader byggas närmare tomtgräns än fyra och en halv meter. Därmed blir det som minst nio meters öppen sikt mellan alla fastigheter.

Planen anvisar också två vattenområden där småbåtshamn kan anläggas. Där är det tänkt att både nuvarande och nytillkomna boende ska kunna ha båtplats.

Annons

Från området är det cirka 2,5 kilometer till Torpa kyrkby och 3,5 kilometer till Hestra. Närmaste större tätort är Tranås, 15 kilometer bort, och Österbymo, dit det är 20 kilometer.

— Läget är jättefint och för dem som exempelvis arbetar i Tranås spelar säkert inte fem minuters extra väg till jobbet någon större roll, säger Urban Tordsson.

Inom strandskydd

Bianäset är sedan tidigare utpekat som ett så kallat LIS-område i kommunens översiktsplan, det vill säga ett område lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

I det nu aktuella planförslaget ligger en del av området inom 150 meter från Sommen och därför måste strandskyddet upphävas vid vissa punkter.

För att försäkra sig om att strandlinjen ändå blir tillgänglig för allmänheten är området närmast sjön planlagt som naturområde.

I planförslaget poängteras också att tomtgränserna ska vara tydligt avgränsade med häck, staket eller liknande. På det sättet ska privat mark och allmän platsmark bli klart avskilda från varandra. Allt för att i möjligaste mån kunna undvika privata ockupationer av främst stranden.

Forna tider

I området finns fornlämningar som tyder på att här förekommit mänsklig aktivitet under mycket lång tid. Vid en arkeologisk förundersökning, som genomfördes för ett tiotal år sedan, hittades 45 anläggningar. Det rörde sig främst om stör- och stolphål och rester av eldhärdar som kunde dateras till 1200-tal respektive cirka 1600-tal.

Detta kan tyda på att etablering skett i området i två omgångar, dels under tidig medeltid, dels en nyodling 300 år senare.

— Vi har beställt en arkeologisk slutundersökning som ska göras innan exploateringen påbörjas, berättar Urban Tordsson.

Väntande köp

Marken köper Ydre kommun av Linköpings stifts prästlönefond. Köpet är klart men inte fullföljt, först ska detaljplanen gå igenom.

Fram till den 19 mars kan synpunkter lämnas till Ydre kommun.

Torsdagen den 8 mars hålls ett samrådsmöte på Torpa församlingshem. Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo samt på kommunens hemsida.