I det ena fallet handlar det om ett enbostadshus med en komplementbyggdad inne i samhället. De två byggnader som ansökan omfattar har en yta på totalt 362,6 kvadratmeter, vilket är 112,6 kvadratmeter mer än detaljplanen tillåter. Även nockhöjden på de tänkta byggnaderna överskrids.

Området närmast består framför allt av enbostadshus i ett våningsplan, men det finns också några villor med en och en halv våning.

Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig. Samtliga är emot att bygglov beviljas. En synpunkt är att villan skulle hamna för nära fastighetsgräns, en annan att nockhöjden skulle skymma solen på vederbörandes tomt. Ytterligare en åsikt är att ett så stort hus inte passar in i området.

Grannar påpekar också att de i början av 2018 byggde ett enbostadshus i närheten, med vetskapen om en detaljplan med tydliga regler om höjder, storlek och placering.

Tillsynsnämnden har konstaterat att ett tvåvåningshus med den nockhöjd som den sökande önskar både skulle påverka berörda grannar och förändra området i helhet.

Nämndens bedömning är att avvikelserna från detaljplanen inte kan anses vara mindre. Man har också tagit hänsyn till att samtliga sakägare är emot byggnation på den aktuella fastigheten.

Beslutet är att bygglov inte beviljas.

På landet

Tillsynsnämnden har även behandlat en ansökan från en person som vill bygga ett enbostadshus på landsbygden, utanför detaljplanerat område.

Annons

På Riksantikvarieämbetets fornminneskartor kan man se att det finns kulturhistoriska lämningar både på och i närheten av den tänkta byggplatsen.

I egenskap av berörd sakägare har länsstyrelsen yttrat sig över ansökan. I den skriver myndigheten att det krävs tillstånd utifrån kulturmiljölagen för att täcka över eller bygga på den plats som den sökande önskar. Länsstyrelsen har inte för avsikt att bevilja ett sådant tillstånd.

– Vi har haft en dialog med den sökande och förgäves försökt få personen att bygga på annan plats, säger samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.

Tillsynsnämnden har beslutat att säga nej även till denna ansökan.

– Det är inte så vanligt att nämnden avslår bygglov.

Läs mer: Byggde för stort växthus