De fem detaljplanerna har samtliga kopplingar till bostadsbyggande, men en av dem uppfyller drömmar om en egen bostad på ett mer handfast sätt. Det är i Nifsarpsområdet, där det planeras för en ny husfabrik. Nästa steg i detaljplaneprocessen är granskning, men alla handlingar var inte klara inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. För att inte sinka projektet gavs Per Sixtensson i mandat att fatta beslut om att inleda granskningsprocessen så fort alla papper är på plats, om det sker före nästa möte.

— Det är riktigt roligt att det händer mycket på bostadsfronten, säger Per Sixtensson.

Det som ännu inte är komplett är konsultrapporten kring dagvattenhanteringen i området. Området är 90 000 kvadratmeter stort och det kommer att bli stora takytor. Det innebär att det blir stora mängder regnvatten som ska tas omhand vid nederbörd.

Det stora Nannylundsprojektet är också under detaljplanehandläggning. Där diskuteras olika alternativ, och beroende på vilken inriktning som väljs så varierar antalet möjliga bostäder. Något konkret förslag detaljplaneförslag finns inte ännu. Samrådshandlingarna förväntas vara klara under första kvartalet nästa år.

Annons

Vårlöken 1, det vill säga en förlängning av Castmans väg, ger plats för ett 40-tal bostäder. Där diskuteras såväl lägenheter som kedjehus. I Orrhaga, i närheten av Lunnagårds sjukhem, äger AB Gilbert Gustafsson en fastighet som planeras för ett framtida bostadsbyggande. Det handlar om hus på en eller två våningar, och antalet styrs helt av hur stora tomterna blir.

Slutligen har en diskussion just inletts om att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i Kvarnarp, utmed Vitsippevägen. Där finns två tomter, varav en är i kommunal ägo. Den andra tillhör en samfällighet där även kommunen är delägare.

— Här finns det redan intressenter på de här tomterna berättar Mats Danielsson (M).

I området pågår redan arbetet med två andra områden för bostäder, och efterfrågan är bra.

— Det gör att vi vågar gå vidare med Kvarnarp, berättar samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson.

Detaljplanearbete tar tid och det dröjer innan hus kan byggas på någon av de aktuella fastigheterna. Det handlar helt enkelt om att ligga steget före, och ha byggklar mark för den som vill bygga i framtiden.