Regeringen bedriver en politik för att hela landet ska växa och det ger resultat. Exporten växer nu i alla Sveriges 21 län och bidrar till tillväxt, jobb och välfärd. Regeringen satsar nu resurser för att alla län ska ha ett regionalt exportcenter. Vi kombinerar satsning på innovation, konkurrenskraft med trygghet i förändring. Den svenska modellen levererar.

Sverige är ett handelsberoende land. Idag har ungefär 1,4 miljoner personer i Sverige ett jobb att gå till tack vare exporten. När regeringen tillträdde var exporten inte det draglok för svensk ekonomi det kan och borde vara. Vi satte därför exporten i centrum och sjösatte vår nuvarande exportstrategi som innehåller hela 22 insatser. Det var – och är fortsatt – en viktig åtgärd för att få fler i jobb och trygga den svenska välfärden.

Vi kan nu konstatera att exporten utvecklas kraftfullt. Under 2017 ökade den svenska varuexporten med hela 10 procent jämfört med året innan och är nu på nivåer som aldrig uppnåtts tidigare. Exporten ökar brett, för alla större produktgrupper och till alla regioner i världen. Till t.ex. Kina ökade exporten med hela 27 procent under fjolåret. Det är också så att exporten ökat med totalt 16 procent under regeringens mandatperiod. Sverige håller nu jämna steg i exporten med jämförbara länder i vårt närområde. Så var inte fallet innan regeringen tillträdde.

Annons

Regeringen bedriver en politik för att hela landet ska växa. Det ger resultat. I ny statistik från SCB, som UD beställt och analyserat, framgår att exporten ökade i alla Sveriges 21 län under 2017! Det är första gången under 2000-talet. För Jönköpings län kan vi se att exporten ökade med 6 procent under 2017, till 44 miljarder kronor. Jönköping är Sveriges fjärde största exportlän. Per person uppgår nu exporten i länet till 122 000 kr och beräkningar visar att ungefär 56 000 personer i länet har sin sysselsättning kopplad till exporten.

I statistiken framgår tydligt att Jönköping har en stor spridning i sin export, där de tyngre posterna består av ”kemiska produkter och läkemedel”, ”elektronikvaror”, ”metallvaror” och ”maskiner”. Under 2017 ökade Jönköping sin export inom alla dessa produktgrupper!

Regeringen vill skapa så goda förutsättningar som möjligt runt om i landet för export och internationalisering. Det var därför vi, som en del av exportstrategin, inrättade ett antal regionala exportcentra. Arbetet har gått väldigt bra och intresset har varit så pass stort runt om i Sverige, så vi har beslutat att utvidga satsningen till alla län i Sverige. I Jönköping län finns det ungefär 1500 exportföretag. Vi har som mål att öka det antalet.

Om vi tillsammans, med den svenska modellen som ledstjärna, gör ytterligare kraftansträngningar och koordinerar oss regionalt för att stödja den enorma potential som finns runt om i Sverige så kan vi förverkliga många företags exportambitioner och drömmar, särskilt här i Jönköping.

Att exporten fortsätter att öka är avgörande för vår tillväxt och välfärd. När nu protektionismen är på frammarsch är det ännu viktigare att vi står upp för frihandel och öppenhet. Annars drabbas Sverige och svenska jobb. Vi socialdemokrater står upp för en öppen, fri och rättvis handel. Vårt svar på populism och protektionism att kombinera öppenhet mot omvärlden med satsning på innovationer, trygghet, goda arbetsvillkor, strikta miljöregler och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det har lagt grunden för Sveriges välstånd och är även vägen framåt. Det är det som är den svenska modellen.

Ann Linde, EU- och handelsminister

Peter Persson, riksdagsledamot för Jönköpings län