Socialkontoret i Österbymo utsattes under förra året för skadegörelse och hot vid ett flertal tillfällen. Ydre kommun ansökte därefter om att få kameraövervaka delar av socialkontoret, dels vid entrén dels i väntrummet. Genom kameraövervakningen vill kommunen säkerställa tryggheten för personalen samt förebygga, förhindra och utreda brott.

Länsstyrelsen gav tillstånd till kameraövervakning dygnet runt vid entrén till socialkontoret. Bildinspelning får ske under bestämda tider på dygnet samt när larmet utlösts. Beslutet gäller tills vidare. Endast personer som besöker socialkontoret bör påverkas, då kamerans upptagningsområde är begränsat på grund av buskage och liknande, konstaterar länsstyrelsen. Bedömningen är att kommunens intresse att få övervaka entrén väger tyngre än allmänhetens intresse att inte övervakas.

Däremot avvisade länsstyrelsen ansökan om tillstånd för kameraövervakning i väntrummet. Enligt kameraövervakningslagen krävs tillstånd från länsstyrelsen för att en övervakningskamera ska få vara uppsatt om den ska riktas mot en plats som allmänheten har tillträde till. Så är fallet vid entrén. Länsstyrelsen bedömde däremot att väntrummet inte är en plats där allmänheten har tillträde och att en kamera just där alltså inte är tillståndspliktig.

Annons

Länsstyrelsens beslut har dock överklagats av Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för kameraövervakning som sker på platser dit allmänheten inte har tillträde. Till skillnad mot länsstyrelsen anser Datainspektionen att väntrummet är en plats dit allmänheten har tillträde. Datainspektionen vill därför att ärendet gällande den kameran prövas på nytt.

Ökar tryggheten

De senaste månaderna har inga allvarliga incidenter rapporterats mot eller på socialkontoret, men Ydre kommun anser ändå att det vore av stor vikt att få övervaka även väntrummet.

– Det handlar om att öka tryggheten för personalen, säger kommunchef Pär Fransson.

Från Ydre kommuns sida lämnade man i mellandagarna in ett yttrande angående datainspektionens överklagande. Kommunen delar länsstyrelsens bedömning att väntrummet i sig inte är tillgängligt för en bred allmänhet utan endast personer som släppts in av socialkontorets personal.

Vill ha snabb handläggning

Oaktat de olika bedömningarna från länsstyrelsen och Datainspektionen är kommunens förhoppning att frågan blir löst, utan dröjsmål, antingen genom att tillstånd ges till kameraövervakning i väntrummet eller att kameraövervakningslagens regler ska tillämpas på plats dit allmänheten inte har tillträde.

– Vi avvaktar besked, men hoppas att det kommer skyndsamt, säger Fransson.