Frågan om huruvida Eksjö Energi ska få lägga en va-ledning genom Mycklaflon har blivit utdragen och härrör från 2011 då Länsstyrelsen i Jönköpings län förelade Eksjö kommun att ordna allmän va-anläggning för fastigheterna inom området. Nu har det omstridda ärendet landat i att mark- och miljödomstolen ger bolaget rätt till att anlägga ledningen. I sitt domskäl uppger domstolen bland annat att bolaget uppfyller vad som som krävs, både vad gäller exempelvis tvångsrätt över de vattenområden som ägs av andra och miljökonsekvensbeskrivning. Man har också tagit hänsyn till den samhällsekonomiska betydelsen och förutser heller inte några skador eller olägenheter av nämnvärd ekonomisk betydelse.

Flera villkor

Domstolen ger dock Eksjö Energi ett antal villkor att förhålla sig till. Bland annat att arbetsområdet ska avskärmas om risk för grumling uppstår, att arbete under delar av året inte får utföras i anslutning till storrödingens lekplatser, att det ska finnas rutiner och beredskap för att i tidigt skede upptäcka och åtgärda eventuella läckage, att bottenmaterial så långt som möjligt ska återställas till ursprungligt skick och inga schaktmassor lämnas kvar samt att ett kontrollprogram ska upprättas och lämnas in senast tre månader innan verksamheten påbörjas.

Får betala ersättning

För intrång på andra fastigheter ska Eksjö Energi dessutom betala ut ersättning till var och en av fastighetsägarna på summor mellan 625 kronor och 8 125 kronor beroende på hur stort intrånget är. Totalt handlar det om knappt 60 000 kronor för intrång på 15 fastigheter.

Annons

Eksjö Energi får fem år på sig att slutföra arbetet, efter det att domen vunnit laga kraft. Eventuell överklagan till mark- och miljööverdomstolen ska vara inlämnad senast den 11 maj.