Inför detta budgetår tog Eksjö kommun bort habiliteringsersättningen, som kan ses som en liten ekonomisk morot för att motivera omsorgstagare att delta i daglig verksamhet. Det har varit ett tillskott till de statliga ersättningar, exempelvis sjuklön eller aktivitetsersättning, som omsorgstagarna har genom Försäkringskassan.

Kommunens kostnad för den frivilliga habiliteringsersättningen låg tidigare på 400 000 kronor per år. I innevarande års budget, liksom nästa års, tillfördes i stället en halv miljon kronor för att kunna ge fler möjlighet att få en meningsfull vardag.

Allianspartierna upplevde även att systemet med habiliteringsersättning var orättvist. Ersättningen gavs inte till alla, trots att de kunde utföra samma slags sysslor.

— De här omsorgstagarna har arbetat sida vid sida, och en del har haft ersättning och vissa inte, säger kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C).

Annons

Skillnaden var om arbetet utförts efter biståndsbeslut inom ramen för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller socialtjänstlagen.

Beslutet att dra in habiliteringsersättningen har dock väckt stark kritik, senast genom att FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) tog initiativ till en demonstration utanför Stadshuset. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har också arbetat mot att habiliteringsersättningen skulle tas bort.

Alliansen har nu tagit till sig av kritiken, och den oro som anhöriga känner inför möjligheten att kunna motivera omsorgstagarna att delta i den dagliga verksamheten. Socialförvaltningen har fått kommunstyrelsens uppdrag att ”utreda mer rättvisa alternativ till att motivera samtliga omsorgstagare att gå till daglig verksamhet”. Konkretare än så är inte utredningsdirektivet.

— Nej, vi vill inte låsa in det här i något nu. Det är ett öppet utredningsuppdrag, betonar Annelie Hägg.

— Vi vill inte utesluta några alternativ.

Oppositionsrådet Diana Laitinen Carlsson (S) gläds över att beslutet att låta utreda alternativ till habiliteringsersättning, men har inga större förhoppningar om en reell förbättring. Det är inte säkert att utredningen utmynnar i ett förslag som innebär en ekonomisk ersättning till omsorgstagarna.

”Vi har inga större förhoppningar att detta kommer generera något kvalitativt förslag. Redan från början var man tydlig med från alliansen att det var ett sätt att spara pengar då det inte var lagstadgat... Men nu är systemet orättvist, känns märkligt eftersom de flesta kommuner i Sverige faktiskt har kvar hab-ersättningen och då borde man ju i stället utökat budget för att omfatta samtliga i daglig verksamhet... ” skriver Diana Laitinen Carlsson i en kommentar.