Vad vill ni investera pengarna i för pastoratets framtid?

Sverigedemokraterna genom Elisabeth Werner:

– Vi vill satsa på mer lokal hjälpverksamhet. Intensifiera det sociala arbetet för ensamma äldre, brottsoffer och unga med psykisk ohälsa. Förstärk arbetet med att förvalta och värna kyrkomiljöerna, exempelvis genom underhåll av fastigheterna.

Arbetarpartiet Socialdemokraterna genom Britt-Marie Palm:

– Vi vill investera i verksamhet och personal. Vi anser att personalen är pastoratets viktigaste resurs.

Kyrkan i tiden genom Nils-Åke Blom:

– Ge mer resurser för den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva mission och diakoni, genom att minska kostnader för exempelvis fastigheter, som inte behövs i verksamheten.

Fram för samverkan genom Therese Jonsson:

Annons

– Möjliggöra gudstjänst- och församlingsliv i hela pastoratet och för det krävs personal och tilltalande samlingslokaler, inte bara i tätorterna. Det måste göras attraktivt att vilja arbeta i en liten församling. Sen får vi inte glömma att pastoratet redan investerar i framtiden genom byggandet av den nya förskolan i Mariakapellet. Våra kyrkor med dess omkringliggande kyrkomiljöer och övriga lokaler behöver sin del av investeringar för att vara funktionella men också för att bevaras som de kulturarv de är.

Alternativet genom Arne Ullman, Bodil Karlson och Carin Sandberg Hamar:

– En viktig del för framtiden är sund ekonomi för god verksamhet. Samtidigt får inte ekonomin bli för en stor del av detta, har vi inte förtroende och tillit till varandra kommer vi ingenstans. Men vi behöver minska de fastna kostnaderna och ett sätt är att utnyttja lokalerna mer. Man kan ha församlingssal och arbetsplatser i kyrkan, det skulle göra kyrkan mer öppen med liv och rörelse. Och sedan att vi satsar på utbildning för kyrkogårdsarbetarna så de klarar av de här svåra frågorna de möter i sin vardag.

Kyrkans framtid genom Anders Törnvall:

– En hållbar utveckling. Vid alla investeringar är det viktigt att man tänker långsiktigt och ur flera aspekter. Ekonomi är en viktig del av framtidsplaneringen, men i kyrkan har fler värden att förvalta. När det gäller t.ex. våra kyrkor är de i de flesta fall för stora och alldeles för dyra att underhålla. Krasst ekonomiskt vore det bättre att överlämna nycklarna till staten och bygga mindre med lägre underhållskostnader. Men vi vet att kyrkorna har ett mycket större värde som inte kan mätas i pengar. Självklart måste vi också investera i människor genom en god arbetsmiljö, att ge ansvar och förtroende, inte minst till de unga.

Levande folkkyrka genom Caroline Karlsson och Karl-Erik Karlsson:

– Vi vill satsa på att få fler att engagera sig i församlingsarbetet, gärna lite nya grupper till exempel musikaftnar med ett speciellt tema, nya och gamla psalmer eller något med till exempel barn och ungdomstema. Vi vill satsa på våra ungdomar som är kyrkans framtid men även på våra äldre som varit stommen i kyrkan alltid och fram till nu. För att kunna göra något är det viktigt att lyssna till var behovet finns.