Planerna har diskuterats under hösten och personalen har informerats om vad som är på gång. Vid socialnämndens senaste sammanträde beslutade politikerna i nämnden att man vill se just den nämnda förändringen. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska besluta om att ansvar och drift för parkverksamheten, budget och tillsvidareanställd personal inom skog och park flyttas från HIA, enheten för Hälsa, integration och arbete, till Eksjö energi.

Fler tekniska krav

Parkverksamheten har tidigare legat under Eksjö energi, men under de senaste cirka tio åren har verksamheten varit en del av HIA. I takt med ökade krav på hur driften ska skötas har HIA dock fått svårigheter att klara av verksamheten på ett tillräckligt bra sätt. Ökade krav på arbetsmiljön vid parkarbete, teknisk kompetens vid upphandlingar av material och maskiner har varit bidragande orsaker till problem för HIA.

Annons

– Det är mycket mer tekniska krav som ställs för att man ska kunna sköta verksamheten nu. Då har HIA fått svårt att sköta detta, säger socialnämndens ordförande Marie-Louise Gunnarsson (M).

Plockar inte bort brukarna

Eksjö energi och HIA är överens om värdet av ett fortsatt tätt samarbete gällande arbetsmöjligheter inom HIA:s behov av sysselsättning och vikten av att öppna verksamheten för personer med funktionshinder. HIA:s trädgårdsgrupp och samt arbetslag inriktade mot park och skog kommer att finnas kvar inom HIA, men de ska arbeta på uppdrag av Eksjö energi.

– HIA involveras i detta. Det är inte så att vi plockar bort våra brukare från detta med park och skog, säger Marie-Louise Gunnarsson.

– Man är positiv från båda håll till förändringen, fortsätter hon.

Går förslaget igenom i kommunstyrelsen är planen att nya lokaler ska färdigställas av Eksjö energi. Lokalerna ska vara inflyttningsklara i september nästa år.