Sommaren 2017 remitterade Trafikverket förslag till nya föreskrifter med bland annat en hastighetsbegränsning från 90 kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen på väg 32 för sträckan Björkeryd till Sunneränga.

Trafikverket ansåg att det var en rimlig begränsning med hänsyn till vägens standard. Enligt Trafikverkets egna beräkningar innebär det en teoretisk ökad restid på hela vägen med cirka två minuter och trettio sekunder. Verket ansåg dock att förändringen är väl motiverad ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Annons

I kommunens remissvar motsatte sig man sänkning och ansåg att 90 km/tim fortsatt skulle och gälla samtidigt som Trafikverket skyndsamt skulle arbeta för en mittseparering innebärande att hastigheten kunde höjas till 100 kilometer i timmen.

Kommunen hade även samma uppfattning när det gällde väg 31 mot Kalmar/Växjö där Trafikverket också aviserat sänkt hastighet.

I november verkställdes således Trafikverkets sitt beslut och numera är skyltarna ändrade på de berörda sträckorna.

Men än är inte sista ordet i sagt i det här ärendet.

Nu väljer Eksjö kommun, efter beslut i kommunstyrelsen, att överklaga Trafikverkets föreskrift om hastighetsbegränsning. I motiveringen skriver Eksjö kommun att: ”Utgångspunkten för överklagan är att värna kommunens attraktivitet i den östra länsdelen. En sänkning av hastigheten på våra viktigaste vägar skickar fel signaler om möjlighet för arbetspendling och att studera på andra orter".

Vidare skriver kommunen: "Väg 32 är en viktig pendlingsväg mellan Eksjö och Vetlanda söderut liksom mot Tranåshållet norrut. Vägens nuvarande standard uppfattas på långa avsnitt som 90-standard. Beräkningar på samhällsekonomisk grund som stödjer sänkning av hastigheten på den aktuella sträckan saknas i det underlag vi har tagit del av."