Planarkitekt Martin Karlsson betonar att översynen och förslaget gäller privata parkeringsplatser vid fastigheter i Vetlanda tätorten, allmänna parkeringsytor, exempelvis Gladan, berörs inte i det här förslaget.

Bygga rätt antal

Ärendet om parkeringsnormen för Vetlanda tätort diskuterades i kommunstyrelsen. I den gällande översiktsplanen för Vetlanda tätort, som antogs 1993, finns parkeringstal redovisade som ska vara vägledande vid planläggning och bygglovshandläggning. Parkeringstalen anger antalet parkeringsplatser som bör tillskapas i samband med exploatering av en fastighet. Tekniska kontoret har nu arbetat fram ett förslag till ny fördjupad översiktsplan och i samband med detta tog förvaltningen i kontakt med en konsult, Sweco, för att göra en översyn av parkeringstalen. Ett nytt förslag har tagits fram och resultatet presenterades för kommunstyrelsen. Målet med den nya normen är att bygga rätt antal parkering i förhållande till efterfrågan.

Tagits bort

I parkeringsnormen så räknar man antalet bilplatser per 1 000 kvadratmeter boarea. Ur parkeringsnormen för 1993 så var parkeringstalet 10 för ett flerbostadshus i centrum. I det nya förslaget så har parkeringstalet sänkts till 7 parkeringsplatser. Även för kategorin ”kontor” har parkeringstalen sänkts, från 20 till 18. För handel- och service föreslås parkeringstalet vara 25 i centrala Vetlanda och för restaurang 45. En del kategorier som var med 1993 har tagits bort i det nya förslaget, som exempelvis bank och post samt hotell.

Annons

Positiv respons

I samrådsförfarandet om den nya parkeringsnormen som föreslås skickade tekniska kontoret ut förslaget till de större exploatörerna i Vetlanda kommun.

– Den generella responsen vi fick var positiv, att det finns en flexibilitet och att parkeringstalen kan sänkas och anpassas efter typ av exploatering, säger Martin Karlsson.

Planarkitekt Martin Karlsson säger att responsen från byggherrar om den nya föreslagna parkeringsnormen har varit positiva, att man kan anpassa parkeringstalen efter typ av exploatering.
Foto: Petra Östgård

Att man sänker parkeringstalen kan medföra att kommunen skapar möjlighet att nyttja marken i centrum mer effektivt och att exploatören kan bygga fler lägenheter i större exploateringar utan att detta skapar problem i parkeringsresursen framhåller Karlsson.

– Vårt förslag är ju baserat på hur det faktiska bilinnehavet ser ut. I centrum bor en något äldre population i främst lägenheter och varken bilinnehavet eller behov av bil så stort som i ytterområdena där det jämfört finns fler bilar per invånare, säger han.

Är minimivärden

De parkeringstal som anges är minimivärden och om en byggherre vill tillskapa fler parkeringar än vad parkeringstalen stipulerar ska överskjutande del lokaliseras på den egna fastigheten. Utöver parkeringstalen för bil föreslås också parkeringstal för cykel.

– Parkeringstal för cykel finns i nuläget inte. Vi ser det som viktigt att det finns bra cykelparkeringar i närheten av nya bostäder och målpunkter, som exempelvis stationen, säger Martin Karlsson.

När man utreder parkeringsnormen tar man hänsyn till hållbarhetsaspekten, eller som det står i handlingarna, ”både bil- och cykelparkering utgör en betydande del av hur tillgänglig en tätort upplevs och samtidigt är parkering ett av de mest kraftfulla styrmedel en kommun har för att påverka invånarnas och besökarnas resmönster”. För Vetlanda har det senare dock inte varit ingången utan snarare att anpassa parkeringstalen till det faktiska bilinnehavet.

När ärendet diskuterades i kommunstyrelsen var det ingen politiker som opponerade sig mot att parkeringstalen kan sänkas.