År 2014 beslutade tillsynsnämnden i Aneby kommun att förbjuda en fastighetsägare att släppa ut toalettavloppsvatten från aktuell fastighet från och med 1 januari 2016.

Detta såvida inte fastighetsägaren kunde visa genom utredning att avloppsanordningen har en utformning och funktion att minst 90 procent reduktion av organiska ämnen och minst 90 procent reduktion av fosfor kan uppnås.

Som skäl till beslutet framhöll nämnden bland annat att stora delar av Svartåns vattensystem är drabbat av övergödning, vilket beror på utsläpp och läckage av näring från exempelvis små avlopp, avloppsreningsverk, läckage från sjöbottnar och jord- och skogsbruk.

Annons

Fastighetsägaren överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen som i sin tur beslutade att upphäva nämndens beslut, såvitt avser bortmontering av vattentoaletter och varaktig förslutning av avloppsanordningen. Vidare beslutade Länsstyrelsen att förbudet i stället skulle börja gälla den 1 juli 2016, varför överklagan avslogs i övrigt.

Överklagade igen

Åter valde fastighetsägaren att överklaga, den här gången Länsstyrelsens beslut, som gick vidare till Mark- och miljödomstolen.

Ägaren har yrkat att förbudet ska upphävas och anför bland annat att felaktiga uppgifter förekommer i Länsstyrelsens beslut om vad anordningen består av. Vidare framhåller ägaren att fastigheten inte har någon avrinning som kan påverka Svartån.

Mark- och miljödomstolen beslutade, med bifall till överklagan, att upphäva Länsstyrelsens och tillsynsnämndens beslut om förbud att släppa ut toalettavloppsvatten.

Vidare överklagade tillsynsnämnden detta beslut, varefter ärendet gick vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Där kom en dom i mitten av december. Med ändring av domen i Mark- och miljödomstolen beslutar Mark- och miljööverdomstolen att förbjuda fastighetsägaren att släppa ut toalettavloppsvatten till befintlig anläggning från och med den 30 juni 2017.