Det anser moderaten Urban Persson, som kritiserar utspelet från Sverigedemokraterna i Nässjö.

— SD har på olika håll i landet propagerat för att man ska minska kommunfullmäktiges storlek och nu har det blivit Viktor Karlssons tur, ordförande för Sverigedemokraterna i Nässjö, menar Persson.

Urban Persson är moderaternas representant i fullmäktigeberedningen i Nässjö kommun samt dessutom ledamot i parlamentariska nämnden Region Jönköpings län.

Vara ett tvärsnitt

Persson pekar på att det redan i samband med 1971 års kommunreform i Nässjö framhölls att politiker ska representera ett tvärsnitt av befolkningens åldersstruktur.

Vidare att det var viktigt med en politisk representation med folk boende i dåvarande kranskommunerna såsom Bodafors, Malmbäck, Forserum, Flisby och Anneberg.

Annons

— Argumentationen var att politiker med hemvist i dessa orter skulle ha ett stort engagemang gällande kranskommunens intresseområden.

Persson framhåller att kommunfullmäktige är allmänhetens forum, där alla som är intresserade har möjlighet att närvara.

"Mer demokrati här"

Till skillnad mot Region Jönköpings län är demokratitänkandet mer satt i system i Nässjö kommun, hävdar Persson.

— I Region Jönköpings län förekommer inte allmänhetens frågestund, öppna sammanträden eller fullmäktigeberedningar. Nässjö kommun har sedan en tid tillbaka tillsatt en speciell fullmäktigeberedning som utreder möjligheterna att få till en effektivare medborgardialog. Syftet är naturligtvis att få en ännu bättre dialog med synpunkter från allmänheten.

Enligt Persson har många politiska företrädare i Nässjö kommun förklarat att en minskning av antalet ledamöter i fullmäktige, sett ur demokratisynpunkt, vore att skicka ut fel signaler.

Med hänsyn till arvodens storlek för fullmäktigeledamöter så är kostnadsargumentet försumbart, fortsätter han. "Kvällstiden innebär också i normalfallet att kostnad för förlorad arbetsinkomst inte kan tas ut".

Fel antal röstberättigade

— Den nya lagstiftningen gällande kommunfullmäktiges storlek anger möjliga tillåtna riktlinjer. Viktor Karlsson måste ha fått felaktiga instruktioner från sitt parti eller också läst på dåligt. Nässjö kommun har inte 27 800 röstberättigade invånare. I så fall skulle bebisar och barn i yngre tonåren helt plötsligt ha fått rösträtt. Beräkningarna är baserade på antalet mantalsskrivna personer. Just nu befinner sig antalet mantalsskrivna personer i Nässjö kommun i en uppåtgående spiral. Att vid en ökande befolkning samtidigt begära minskat kommunfullmäktige, är det så lyckat, ställer sig Persson frågande till.