Hörntomten utmed Järnvägsgatan och Köpmansgatan har varit obebyggd sedan många år tillbaka.

Nu vill fastighetsägaren bygga flerbostadshus på den. I dag finns i huvudsak en parkering på ytan, liksom en lägre tillbyggnad på gamla Cityhotellet.

Fram till utgången av 2012 var det ett övernattningsställe för järnvägsanställda.

Sex våningar

Annons

Enligt bygglovsansökan ska byggnaden få sex våningar. Det är högre än vad gällande detaljplan tillåter. Detaljplanen är från 1922 och anses i vissa delar vara föråldrad.

Höjden bedöms ändå vara acceptabel. Den sjätte våningen ska inte gå över hela våningsplanet, och inte fram till gatufasaden. Intrycket från gatan kommer därför att bli lägre. Efter den skuggutredning som gjorts är bedömningen att störningarna för de omkringboende är inom ramen för vad man får tåla.

Synpunkter på höjd

En fastighetsägare i kvarteret har annars haft synpunkter på byggnadens höjd. Åsikten är att höjden avviker för mycket mot andra byggnader i kvarteret, och väcker farhågor om att fler vill bygga på höjden.

Samhällsplaneringsnämnden har beslutat att ge ett positivt förhandsbesked, med ett förbehåll. En bullerutredning måste göras med tanke på byggnadens centrala läge med närhet till biltrafik och järnvägen. Bedömningen är att bullerproblemet är hanterbart.

Kommunala fastighetsbolaget Linden ska bebygga Blombergska tomten inom kort. Den har motsvarande läge.

Det är oklart om bostäderna blir hyresrätter eller bostadsrätter.