Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt beslutade i april till Eksjö Energis fördel i den långdragna frågan om huruvida en sjöledning för avlopp ska läggas genom sjön Mycklaflon. Fastighetsägare som berörs av beslutet överklagade dock domen och kommer nu med en lång rad argument för varför domen borde rivas upp.

Först och främst hävdar man att jäv förekommit under förhandlingarna, då en av ledamöterna i domstolen tidigare varit involverad i frågan i sin tjänst på länsstyrelsen vilket kan sätta frågetecken för vederbörandes opartiskhet.

Ifrågasätter rådighet

Ett annat argument man lutar sig mot rör rådighet. Klagande menar att Eksjö Energi endast har rådighet till sjöledningen om den behövs för att motverka förorening genom avloppsvatten, och påpekar att man likväl skulle kunna lägga en ledning på land. Eksjö Energi har tidigare menat att detta alternativ skulle bli avsevärt mycket dyrare, enligt de klagande utan att kunna backa upp det med detaljerade beräkningar. En egen beräkning de klagande gjort med hjälp av sakkunnig konsult visar dessutom att ett landalternativ skulle kunna vara billigare än sjöalternativet.

Röding och musslor

Övriga argument rör på olika vis miljöaspekter i och kring sjön som man menar att Eksjö Energi, länsstyrelsen och domstolen inte tagit tillräcklig hänsyn till eller utrett nog. Mycklaflon är ett Natura 2000-område, påpekar man, och särskilt rödingen riskerar få lida av sjöledningens framfart. Det finns heller ingen utredning avseende sjöns musselbestånd och det anses heller inte att domstolen avseende strandskyddet tagit ställning till om en landledning skulle vara möjlig.

Annons

Beslut kan ta tid

Sammanfattningsvis menar de klagande att handläggningen av målet har sådana brister att målet i första hand ska återförvisas för förnyad handläggning vid mark- och miljödomstolen, och i andra hand att Eksjö Energis sökta tillstånd avslås.

Det kan dock komma att dröja ett par månader innan mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt över huvud taget tar beslut om prövningstillstånd i målet beviljas eller ej.