I överklagandet framgår att en småföretagare, som driver kursverksamhet, ville bygga en bod vid ett vattendrag utanför Österbymo. Verksamheten ska vara beroende av tillgång till vatten.

Redan i november 2015 ansåg myndighetsnämnden byggnation och miljö i Ydre kommun att den tänkta boden låg för nära vattnet. Uppförandet stred mot miljöbalkens bestämmelser om strandskydd som syftar till att bevara djur- och växtliv samt allemansrätten, hette det.

Skäl till dispens

Småföretagaren överklagade till länsstyrelsen och ansökte om dispens från strandskyddet. Personen hävdade att boden skulle ligga 70 meter från vattnet och inte påverka allmänhetens tillgång till strandområdet.

Enligt miljöbalken får strandskyddsdispens ges om "en anläggning för sin funktion måste ligga vid vattnet och behov inte kan tillgodoses utanför området". Dispens kan även i särskilda falls ges ifall byggnaden bidrar till landsbygdens utveckling.

Övningar med vatten

Småföretagaren hävdade, enligt överklagan, att tack vare boden skulle fler arbetstillfällen skapas och verksamhetens kunder skulle nyttja hotell, vandrarhem, caféer och restauranger i närområdet. Företagaren skulle behöva boden för olika övningar "med vatten och natur som naturligt inslag".

Trots detta avslår nu länsstyrelsen i Östergötland småföretagarens överklagan. De bedömer att verksamheten, som skulle bedrivas i boden, inte utgör ett tillräckligt stort allmänintresse och därför inte främjar landsbygdsutvecklingen på det sätt som avses i miljöbalken.

Annons