Många frågor väcktes när det uppdagades att det fanns PCB-haltigt damm i byggnaden, trots städsanering efter den yttre saneringen då PCB-haltiga fogar avlägsnades. Under fyra veckors tid användes bland annat matsalen, innan provsvaren blev kända.

Föräldrarådets ordförande har ställt frågan om barnen kan erbjudas provtagning, och om dessa prover kan jämföras med elever som inte vistats i byggnaden.

Många PCB-källor

Tekniska serviceförvaltningen har skickat frågan vidare till Göran Forsberg, Detectum. Han är en oberoende expert som kommunen tagit in som kontrollant av entreprenaden. Hans svar är att blodprovtagning inte är motiverad. Barnens exponering har varit liten.

Eftersom Folkets Hus inte är den enda PCB-källan som barnen utsatts för, bedömer Göran Forsberg att provsvaren inte skulle ge några användbara svar. Blodprov från barn som inte vistats i byggnaden skulle visa på stora variationer.

Annons

Även arbets- och miljömedicin, AMM, vid regionsjukhuset i Linköping har fått del av frågeställningen. I ett svar framhålls att det inte finns några risknivåer för PCB, utan att det i sådant fall krävs en studie där man gör en jämförelse mellan barn som vistats i Folkets Hus och barn som inte gjort det.

PCB kvar i blodet

Ett enskilt blodprov ger inte svar på om PCB-halter i blodet kommer från skolmiljön, maten eller den miljö som barnen vistas i utanför skoltid.

”Man bör också noga överväga om provtagning av barn är värt då PCB-halter i blod ej kan åtgärdas samt då vetskapen om eventuella förhöjda halter kan skapa oro hos berörda individer. Dessutom är det svårt att särskilja om PCB i blod kommer från saneringen eller från andra källor på individnivå.” Det skriver Helen Karlsson i svaret från arbets- och miljömedicin.

Krävs minst 30 barn

AMM är ändå villig att utföra en studie kring PCB-exponeringen som ett forskningsprojekt eller uppdrag. Bedömningen är att det krävs 30-40 barn som vill delta för att studien ska kunna genomföras. Medgivande krävs också från ett tillräckligt antal föräldrar innan blodproverna kan tas.

Finansieringen måste även vara löst. Blodprovsanalysen beräknas kosta 2000-3000 per barn. Bidrag kan sökas från forskningsrådet Formas, men eftersom bidrag inte kan garanteras måste det finnas en annan lösning.

AMM som tittat på analyserna från Folkets Hus ser att de PCB-variationer som uppmätts inte främst kommer från fogmassa. Den vanligaste källan till den PCB-typ som återfinns i analysen är exempelvis isoleringsmaterial och flamskyddsmedel, framgår det av skrivelsen.

PCB