I våras gjordes en långsiktig plan för platser inom förskola och grundskola. När den redovisades fick sektorn i uppdrag att under hösten redovisa en översyn över Hultskolan och Hults förskolas platser. Nu är den utredningen klar och behandlades av barn- och ungdomsnämnden vid deras senaste möte.

Lånade lokaler

Förskolan har under en tid haft ökat platsbehov och har fått låna Hultskolans lokaler till en tillfällig tredje avdelning. Men nu kommer fler barn till skolan samtidigt som behovet av många förskoleplatser finns kvar.

— Vi klarar oss till sommaren 2016 men till hösten behövs ett tillskott, säger Tord du Rietz, barn- och ungdomschef i Eksjö kommun.

Annons

Under hösten har barn- och ungdomschefen, förskolechefen, rektor och Eksjöfastigheter titta på olika alternativ och tagit fram ett förslag. Förslaget som nu behandlas politiskt är att skolan från och med nästa höst får tillbaka den paviljong med två klassrum som förskolan har lånat. Därmed klarar skolan sina behov under överskådlig tid.

Ny avdelning

Gruppen föreslår också att förskolan får en nybyggd avdelning i anslutning till befintliga förskolelokaler. Förskolegården kommer att göras större och ny utrustning ska också köpas in.

— En fördel är att förskolan samlas på ett ställe. I dag är det lite blandat, säger Tord du Rietz.

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom beslutet. Nämnden ansöker också om 140 000 kronor för ökade hyreskostnader 2016 ur kassan oförutsedda kostnader. De ansöker också om att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för finansiering om ökad hyra på 280 000 kronor per år från och med 2017.

Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut. Säger kommunstyrelsen ja hoppas man att bygget kommer igång efter nyår och att det blir inflyttning hösten 2016.