Som tidningen tidigare berättat rör planen två fastigheter mellan vårdcentralen och torget som ägs av Stiftelsen Aneby Bostäder, hörntomten vid Kyrkogatan/Storgatan.

Bostäder lämpligt

I dag är Smultronet 7 obebyggd, medan det på Smultronet 6 finns en villa.

Området skulle kunna vara lämpligt för bostäder i någon form, eventuellt trygghetsboende då efterfrågan är stor. Just nu omfattas den av stadsplanen som fastställdes år 1958, vilken godkänner bostäder i två våningar, fristående eller kopplade hus.

Från och med 21 november fram till och med 11 december har detaljplanen varit ute för samråd. Då inkom fem yttranden, bland annat från privatpersoner, Lantmäteriet och Länsstyrelsen.

Trafikverket framhöll i sitt yttrande att myndigheten, som väghållare, inte kan ta ansvar för nybebyggelse och funktion i ett så bullerutsatt läge i kombination med avsteg från riktvärdena.…

Överta ansvar

Annons

Därmed fastslog Trafikverket att Aneby kommun måste överta väghållaransvaret för att detaljplanen ska kunna godkännas av myndigheten.

Aneby kommun har svarat på samtliga inkomna synpunkter och till Trafikverket skriver kommunen bland annat att ”Trafikverket har inte gett en motivering eller konsekvensbeskrivning av situationen som den anges i föreslagen plan utan hänvisar enbart till att Aneby kommun tar över väghållarskapet för Storgatan. Det saknas också helt förståelse för de lokala förutsättningarna då Storgatan verkligen inte är 'så bullerutsatt'”.

Kommunen menar att Trafikverket vid upprepade tillfällen påpekat möjligheten för Aneby kommun att ta över väghållarskapet, men att det hittills inte varit aktuellt för kommunen. ”... diskussionen om väghållarskapet måste ändå skiljas från planprocessen och hanteras i annat forum”, skriver kommunen avslutningsvis i sitt svar.

”Inte tillräckligt”

I ett annat yttrande, som tidningen också skrivit om, anser några kommuninvånare att det inte gjorts en tillräcklig genomgång och utvärdering av övriga obebyggda tomter som finns att tillgå i samhället.

De tycker även att Smultronet 6 och 7 bör användas till att anlägga ett andningshål för centrum, exempelvis en mindre park med bänkar och planteringar.

Kommunen har svarat att kvarteret har valts ”eftersom det anses lämpligt för trygghetsboende som det finns behov av”. I svaret tilläggs att behoven nu, år 2017, ser annorlunda ut mot 1958 då den nu gällande stadsplanen togs. ”Det är inte rimligt att en stads/detaljplan är statisk när samhället inte är det”, skriver kommunen till svar.

Planen ställs nu ut i sin helhet för granskning för att inhämta ytterligare synpunkter, vilka ska lämnas senast den 12 februari.