Gode män och förvaltare har till uppgift att stötta den som själv inte kan ta tillvara sina intressen. Det kan vara att ha hand om ekonomin. Den som har uppdraget som ställföreträdare får varje år lämna in en årsredovisning, och den granskas av den kommunala överförmyndaren innan arvodet betalas ut.

Personalomsättningen efter en uppsägning och en föräldraledighet slog hårt mot verksamheten i den lilla enheten. Med ny personal drog granskningarna ut på tiden. Kommunledningskontorets administrativa chef såg sig nödgad att skicka ut ett brev till samtliga berörda. ”Det blir inte alltid som man tänker sig” var den ovanliga rubriken på det kommunala utskicket.

Annons

I brevet framhölls att granskningen av årsredovisningarna inte skulle vara klar vid halvårsskiftet. Förseningen beräknades till två månader. En knapp månad efter den tidpunkt när arvodena normalt har betalats ut, så finns det fortfarande ställföreträdare som inte fått sin ersättning.

— Det betalas ut löpande, men alla har inte fått sina arvoden, bekräftar Sara Farre.

— Det får vi beklagligt nog säga.

Helena Bergman som fram till pensionen för ett år sedan var enhetschef för överförmyndaren, har timanställts. Ytterligare en person har tagits in till stöd för verksamheten. Sara Farre själv är timanställd vikarie sedan i april. Hon handläger nya ansökningar om att få hjälp av en ställföreträdare.

— Vi jobbar på så gott vi kan med de förutsättningar vi har.

Är ni fullt bemannade?

— Nej, det är vi inte heller, svarar Sara Farre.

Tjänsten som enhetschef är fortfarande vakant, och en handläggare tillträder sin tjänst först i slutet av augusti.

— Men då är vi redan sena.

Sara Farre inser att ställföreträdarna är frustrerade över att inte få sina arvoden. Hon hoppas att brevet som skickades ut gav viss förståelse.

— Vad kan man göra mer än att beklaga?

De inlämnade årsredovisningarna måste granskas.

LÄS ÄVEN: ”Jag gick i taket när jag fick brevet”