Detaljplanen är ett långdraget ärende, som började med att en fastighetsägare i det aktuella området anmäldes av en granne för svartbygge. Detta sedan vederbörande byggt en friggebod på sin tomt i kvarteret Rödklinten.

Med kommunens godkännande uppfördes huset endast en meter från gränsen mot allmän platsmark. Detta för att det inte skulle hamna för nära grannen.

Fastighetsägaren uppmanades och fick bygglov, trots att friggeboden låg på så kallad prickad mark. Motiveringen var att det betraktades som en mindre avvikelse.

Sedan den klagande grannen gått vidare till högre instanser blev tillsynsnämnden tvungen att ta upp ärendet igen och samhällsbyggnadsförvaltningen fick arbeta vidare med det.

Med tanke på att tomterna i de aktuella kvarteren är förhållandevis små anses det vara rimligt att de får bebyggas relativt nära gränsen i söder mot kommunens mark.

För det krävs dock en ändring av detaljplanen. Det förslag som arbetats fram antogs av kommunfullmäktige vid sammanträdet i februari.

Den granne som gjorde anmälan om svartbygge är inte nöjd med beslutet. Vederbörande har överklagat det till mark- och miljödomstolen och kräver att det ska upphävas.

Annons

I sitt överklagande påpekar grannen bland annat att fullmäktiges beslut kan innebära att många detaljplaner måste moderniseras på skattebetalarnas bekostnad. Den klagande anser att det verkliga syftet med den nya detaljplanen är att kommunen ska slippa att förelägga om rivning eller flyttning av den byggnad som anmälts som ett svartbygge.

Läs mer: Nu ändras detaljplanen

Läs mer: Friggebod kan rita om kartan