Habiliteringsersättningen, som är en ekonomisk morot för omsorgstagare att delta i daglig verksamhet, togs inför förra året bort i Eksjö kommun. Istället skulle pengarna, enligt allianspartierna, läggas på att kunna erbjuda fler arbetslik sysselsättning. Reaktionerna lät dock inte vänta på sig. De 35 kronor om dagen som omsorgstagarna gick miste om var kännbara, och nu ser kommunen alltså ut att backa.

— Under 2016 har vi utrett konsekvenserna av att habersättningen drogs in och undersökt andra motiverande åtgärder. Nu är det vår samlade bedömning att ekonomisk stimulering är den mest motiverande faktorn. Därför föreslår vi att habersättningen införs igen, säger socialnämndens ordförande Marie-Louise Gunnarsson (M).

Tillfaller alla

Annons

Habersättningen ska enligt förslaget, som ska vidare till kommunstyrelsen för beslut, införas igen från och med den 1 oktober i år och då dessutom tillfalla både de omsorgstagare som omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS, och de som omfattas av socialtjänstlagen. Något som tidigare inte var fallet. Den föreslås också ligga kvar på 35 kronor per dag.

— Grunden till att vi tog bort ersättningen från början var att den var orättvis eftersom den inte tillföll alla. Det har aldrig varit fråga om en besparing, säger Gunnarsson.

Totalt rör det sig om ungefär 100 omsorgstagare och kostnaden för att införa haberättningen under årets tre sista månader beräknas till mellan 200 000 och 300 000 kronor som föreslås tas från kommunstyrelsens kassa för oförutsedda utgifter. Mer anser man sig inte ha råd med i år och det är heller inte aktuellt med några retroaktiva utbetalningar. Inför 2018 blir det en fråga för kommunens budgetarbete.

— Det blir en grannlaga uppgift för budgetberedningen att få in det här i budgeten. Det kommer innebära minskade resurser någon annanstans, säger Ulf Bardh (C), ledamot i socialnämnden.