Reaktionerna har varit starka sedan habiliteringsersättningen togs bort inför förra året. Ersättningen gick ut till omsorgstagare som deltog i den dagliga verksamheten och beslutet att avveckla den motivationshöjande pengen, på 35 kronor om dagen, resulterade i massiv kritik.

Från hösten

Nu backar kommunen och i mars föreslog socialnämnden att habiliteringsersättningen skulle återinföras från och med 1 oktober i år. Den här gången ska både personer med beslut om daglig verksamhet inom LSS och personer med beslut om sysselsättning enlig SoL omfattas.

Annons

Kommunstyrelsen valde att besluta enligt förslaget och det innebär att den tidigare ersättningsnivån nu också kommer att gälla och att det inte kommer bli fråga om någon retroaktiv utbetalning.

Yrkade på tillägg

I samband med överläggningen yrkade Socialdemokraterna Diana Laitinen Carlsson, Bo Bergvall, Lars Aronsson, Ulla Hägg och Mikael Andreasson på ett tillägg där man ville att man i budgetberedningen skulle räkna med att heldagsersättningen skulle vara 0,2 procent av prisbasbeloppet från och med år 2018 och att ersättning därefter ska följa prisbasbeloppet.

Tilläggsyrkandet fick bifall av Lea Peterson (MP) men vid en omröstning avslogs yrkandet med minsta möjliga marginal.

Medel för år 2017 kommer att anslås från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, vidare blir ersättningen ett ärende för budgetberedningen.