Eksjö kommun vill ändra användningen av området för att kunna möjliggöra för byggnation. För tillfället tillåter inte detaljplanen bostadsbebyggelse.

Samrådstiden för detaljplan för kvarteret Hajen, del av Orrhaga, har gått ut. Ett antal synpunkter på förslaget har lämnats in och sammanställts i en samrådsredogörelse.

På fredag börjar nästa steg i processen som kallas för granskning. Detaljplanen med tillhörande handlingar kommer finnas tillgänglig i fem veckor. Under denna period finns det möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter.

Detaljplanen har reviderats utifrån de synpunkter som har lämnats in. Det är myndigheter, föreningar och enskilda som har haft synpunkter på planområdet.

Mindre område

Annons

Ändringarna som syns i granskningshandlingarna är att det finns behov av fler brandposter, att förtydligande kring natur och djurliv görs, men även hur ansvaret för borttagning av berg ser ut samt att markförhållandena och dagvattenhanteringen för området beskrivs tydligare.

Plankartan med bestämmelser som finns i underlaget får också några ändringar. Bland annat ska meningar som saknar lagstöd tas bort, som till exempel "Att inte tillåta Attefallshus".

Användningsgränsen för bostäder flyttas upp, vilket gör att ytan för bostäder blir cirka 6 500 kvadratmeter, i stället för 7 000 kvadratmeter som det stod i planförslaget. Maximal nockhöjd ändras till 7,5 meter, från 8,4 meter.

Förlängd period

I flera av de inskickade synpunkterna framför närboenden av området att det är klassat som ett "sumphål", det finns oro för att borttagningen av berget ska påverka fastigheterna som finns i närheten samt påverkan på djurlivet.

Många påpekade att det var för kort period att lämna in sina synpunkter under samrådstiden, på tre veckor. Därför har tiden för granskningen förlängts till fem veckor.

De som har lämnat in yttranden är Räddningstjänsten i Eksjö kommun, Polismyndigheten, Lantmäteriet, Hyresrättsföreningen Sydost, Eksjö energi, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Trafikverket och närboenden.

LÄS MER: Område i Orrhaga kan bli aktuellt för bostäder

LÄS MER: Upprörda känslor vid möte: "Det är självklart"