— Det är en viljeinriktning hur vi ser på möjligheten att etablera vindkraft i kommunen. Vindbruk i den här planen ses ur ett resursperspektiv med en långsiktigt hållbar markanvändning, förklarar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Sixtensson (C).

Det föreslås i vindbruksplanen

Syftet med vindbruksplanen är att redovisa möjliga såväl som olämpliga områden för vind..

Det föreslås i vindbruksplanen

Syftet med vindbruksplanen är att redovisa möjliga såväl som olämpliga områden för vindkraft. Vindbruksplanen ska ses som ett verktyg i planeringsprocessen där kommunen redovisar sina ställningstagande kring markanvändning.

Skuruhatt anses, enligt planen, ha ett mycket högt bevarandevärde och ljudnivån inte bör därför inte överstiga 35 dB på utsiktsplatsen. På övriga platser får ljudet utomhus vid bostadshus inte överstiga 40 dB.

I antagandehandlingen framkommer det att avstånd från bostadshus till vindkraftspark ska vara minst 1000 meter, för medelstora anläggningar utanför vindkraftparkerna gäller minst 500 meter från bostadshus.

Avstånd mellan grupper om en eller två medelstora vindkraftverk utanför vindkraftparker, ska enligt den föreslagna vindbruksplanen vara minst tre kilometer.

KÄLLA: Eksjö kommun

En enig samhällsbyggnadsnämnd föreslår nu, via kommunstyrelsen, fullmäktige att anta vindbruksplanen, som är ett tematiskt tillägg till den rådande översiktsplanen. Planen är tänkt att fungera som ett stöd och en vägvisning när kommunen ska ta ställning till eventuella vindkraftsetableringar men också som ett kunskapsunderlag för exploatörer och allmänhet.

— Den här vindbruksplanen är mer restriktiv än tidigare översiktsplanen, det finns mer tydliga riktlinjer att hålla sig till, berättar Marcus Åberg, planarkitekt.

— Det handlar om avstånd, hur vindkraftverken ska se ut och ljudnivåer, förklarar Marcus Åberg.

Samråd och utställningar

Diskussionen kring vindkraft har varit het den senaste tiden. Efter samråd och utställningar har det sammanställts vilka områden i kommunen som anses vara lämpliga för vindkraft och vilka som anses vara olämpliga.

Per Sixtensson och Marcus Åberg förklarar att man vägt alltifrån myndigheters synpunkter, försvarets intressen, vindresurser och landskapets tålighet till naturvärden, kulturvärden, rekreation, hänsyn till människor och bostäder och yttranden från kommuninvånare.

Annons

— Tittar man övergripande så är det inte så många områden som är möjliga att sätta vindkraft på i Eksjö, menar Marcus Åberg.

Lämpliga områden

Fem områden i kommunen framhålls ändå som lämpliga för vindkraftparker. Det handlar om två områden norr om Hult och öster om Skuruhatt och tre mindre områden sydväst om Mariannelund och öster om Kråkshult.

I planen framgår att det ska vara minst 1000 meter från en vindkraftspark till ett bostadshus och att bullernivån utomhus vid ett bostadshus inte får överstiga 40 dB.

Medelstora verk som är 50 till 150 meter höga kommer man att få söka tillstånd för på andra platser än i parkerna. I dessa fall säger förslaget att det inte ska byggas verk närmare än tre kilometer från en annan grupp av en eller två vindkraftverk.

— Det är för att vi inte vill ha någon vindkraftpark utom i de utpekade områdena för stora anläggningar, berättar Per Sixtensson.

— Vi har också tagit hänsyn till de kumulativa effekterna. Det handlar om att man läser ihop landskapsbilden när man ansöker om vindkraftverk. Så även om det inte ligger något vindkraftverk inom tre kilometer så kan det ligga något i landskapet bakom som förstärker och då kan det vara ett skäl för att neka bygglov, förklarar Marcus Åberg.

Bevara friluftsområde

Ett område som man i antagandehandlingen anser är olämpligt för stora och medelstora anläggningar är området sydväst om Skuruhatt.

— Skuruhatt har varit en utgångspunkt utifrån det turistmål som det är. Vi anser att det är viktigt att behålla den utsikt som finns, så det innebär att det inte tillåts några vindkraftverk över huvudtaget i en tio-kilometers-sektor mot sydväst ner mot Eksjö. I en sektor på 10 till 15 kilometer söder och väster om Skuruhatt så tillåts inga medelstora anläggningar utan bara gårdsverk och miniverk, berättar Marcus Åberg.