Kan du lova att våra pensionärer får det bättre? Hur ska ni lösa detta? Det undrar Eksjöbon Annelie Sjöberg.

Sven-Olov Lindahl (L):

– Nej! Hur pensionärer får det framgent avgörs till störta delen av faktorer som ligger utanför vad kommunpolitiker kan påverka.

Alexandre Lowejko (V):

– Nej! Pensionärer är en stor och varierad grupp och det är svårt att säga att alla ska få det bättre. Väldigt mycket ligger utanför kommunens kontroll, till exempel pensioner och sjukvård. Det vi vill göra dock är att prova på arbetstidsförkortning inom delar av äldreomsorgen, förbjuda delade turer och erbjuda rätt till heltidsanställningar. Det tror vi leder till friskare personal, fler utbildade anställda och därmed bättre service till de som har stöd.

Carina Lindström (M):

– Ja! Det här är inte en fråga vi kan påverka lokalt i någon högre utsträckning men eftersom Moderaterna på riksnivå lovar att sänka skatten för pensionärer, det ska inte finnas någon skatteskillnad mellan lön och pension, kommer detta att gynna även Eksjös pensionärer.

Lea Petersson (MP):

– Nej! Det är en fråga som snarare hör hemma i rikspolitiken än i kommunpolitiken. Därför kan vi inget lova här. Men på riksnivå vill Miljöpartiet satsa på de grupper som är mest ekonomiskt utsatta. Miljöpartiet vägrar stå vid sidlinjen och se ytterligare en generation kvinnor bli fattigpensionärer trots att de arbetat ett helt liv. Miljöpartiet vill bland annat även höja garantipensionerna och avveckla pensionärsskatten.

Annons

Diana Laitinen Carlsson (S):

– Ja! På nationell nivå tar Socialdemokraterna bort den osakliga skillnaden mellan lön och pension. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan. I kommunen står vi inte bakom några avgiftshöjningar i form av hemsjukvård, trygghetslarm och så vidare. Det man får mer i plånboken från nationell nivå ska inte ätas upp av höjda avgifter på kommunal nivå. Vi värnar en god dialog med pensionärsföreningarna.

Sandra Mulaomerovic (C):

– Ja! Många ekonomiska beslut som påverkar pensionärer fattas på riksnivå. Däremot kan vi politiker på lokalnivå se till att pensionärer bli sedda och hörda, att deras frågor kommer upp på agendan och tas på allvar.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna hade vid sammanställningen inte svarat på frågan.

Bättre äldreomsorg

Både Johanna och Robert undrar om politikerna kan lova mer resurser och förbättringar inom äldreomsorgen, och på vilket sätt det ska ske. Så här svarar politikerna genom #kandulova:

Sven-Olov Lindahl (L):

– Ja! Vård, skola och omsorg är prioriterade områden för oss liberaler. Avsatta resurser för äldrevården ökar varje år, så ock framgent. Men vi står inför stora utmaningar där allt färre i yrkesverksam ålder ska vårda allt fler, barn, unga och gamla. Att få antalet händer att räcka till kommer att vara en utmaning. För att lyckas måste vi bygga fler boenden för äldre och satsa på ny teknik, sådan som i dag finns och sådan som kommer.

Alexander Lowejko (V):

– Nej! Vår stora satsning inom äldreomsorgen kommer att vara 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. Det tror vi kommer att leda till friskare och gladare personal som då ger en bättre omsorg. Vi har också diskuterat möjligheterna till bättre mat både inom äldreomsorgen och skolan, bland annat genom krav på djurhållning och möjlighet att välja vegankost.

Carina Lindström (M):

– Ja! Vi har ett pågående arbete med att digitalisera vissa funktioner inom äldreomsorgen för att på så vis kunna effektivisera och ge den personal som finns mer tid över till brukarnära insatser där behovet av mänsklig omvårdnad är som störst. Vi strävar efter en likvärdig biståndsbedömning, något som är oerhört värdefullt, både ur rättviseperspektiv och besparingssynpunkt. Vi vill, när ekonomin tillåter, satsa mer på kompetensutveckling av personal.

Lea Petersson (MP):

– Ja! Miljöpartiet vill prioritera social hållbarhet. I det ingår trygg och god äldreomsorg som utgår ifrån de äldres individuella behov. En stor utmaning är det ökande antalet äldre. Det kräver att kommunen är en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor så att kompetent personal kan anställas i den omfattning som krävs, men också tar hjälp av ny teknik. Miljöpartiet vill även bygga fler trygghetsboenden och särskilda boenden för äldre.

Diana Laitinen Carlsson (S):

– Ja! Vi vill se över helheten med en tillräcklig personaltäthet, en god arbetsmiljö samt trygga och nöjda brukare. Om detta kräver mer resurser eller förändringar i organisationen vet vi inte ännu. Med det sagt handlar det inte i första hand om att bara tillskjuta ekonomiska medel utan att på riktigt genomlysa verksamheten för att få ut bästa möjliga verksamhet med nöjda brukare och nöjd personal.

Sandra Mulaomerovic (C):

– Ja! Äldreomsorgen i vår kommun har ofta fått bra betyg från våra brukare. Vi tycker att allra viktigaste är att de äldre och anhöriga känner sig trygga med de insatser som man har fått. Förutom möjligheten att välja rätt boendeform handlar det mest om en god kontakt och förtroende till personalen. Därför i det kommande mandatperioden vill vi fokusera på personalens arbetsvillkor. Bara den som känner sig trygg i sin yrkesroll kan ge god omvårdnad.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna hade vid sammanställningen inte svarat på frågan.

Sjukvård för äldre

Gertrud Andersson ställer frågan: Kan du lova att ni hjälper våra äldre med att få en vettig sjukvård? Och ni ska också hjälpa de som jobbar där så att de får drägliga arbetsförhållanden, långsiktigt.

Sven-Olov Lindahl (L):

– Ja! Att alla, även äldre får en bra sjukvård rent tekniskt ses på är att medelåldern ständigt stiger och att varje åldersgrupp klarar sig fysiskt allt bättre. Ensamhet, saknad av omvårdnad och svårighet att komma i kontakt med vård är problem. Förhållandet att allt färre i yrkesverksam ålder ska sörja för allt fler unga och gamla kommer tyvärr att tillta de närmaste decennierna. Vi vill se äldremottagningar, fler äldreboenden och nyttjande av ny teknik.

Kjell Axell (S):

– Ja! Sjukvården är till största del en regional fråga. Kommunen ansvarar bland annat för hemsjukvården och i vårt senaste budgetförslag hade vi tillfört mer medel än Alliansen, för att anställa fler sjuksköterskor. För oss är det en självklarhet att vi ska ha en god sjukvård och att personalen ska ha en god arbetsmiljö. En del i en god arbetsmiljö är att det finns tillräckligt med personal i välfärden vilket är en av våra lokalt prioriterade frågor.

Alexander Lowejko (V):

– Nej! Sjukvården är i stor utsträckning en fråga för regionen men den del av äldreomsorgen och sjukvården för äldre vill vi förbättra genom bland annat att förbjuda delade turer som gör att arbetsdagarna för de som bor långt från sin arbetsplats blir mycket långa. Vi vill dessutom förkorta arbetstiden för de som arbetar inom äldreomsorgen, vi tror att det leder till minskad sjukfrånvaro, mer fritid och mer arbetsglädje. Det tror vi gynnar de äldre.

Eva Ekenberg (MP):

– Ja! En väl fungerande hemsjukvård är en av de frågor som Miljöpartiet vill fortsätta att driva i kommunen. I det ingår såväl att ha ett bra samarbete med regionen som att de som arbetar där har bra arbetsmiljö- och arbetsvillkor. I regionen vill Miljöpartiet bland annat att alla vårdcentraler arbetar efter konceptet äldremottagning med särskild kontaktsjuksköterska och fast läkarkontakt.

Carina Lindström (M):

– Ja! Den rena sjukvården svarar inte kommunen för men vi förordar ett nära samarbete mellan region och kommun så att man inte bara vältrar över kostnaderna/ansvar från ett område till ett annat utan att ta hänsyn till de äldres vårdbehov. Kommunen hanterar hemsjukvården. Arbetsmiljön där vill vi förbättra genom att ha fast anställd personal i stället för konsulter, ge möjlighet till fortbildning vid behov samt öka samarbetet med hemtjänsten.

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet hade vid sammanställningen ännu inte svarat på frågan.

Läs fler frågor och svar på tidningens #kandulova-sajt på www.smt.se.