Avgiften har inte höjts sedan 2004, då det gjordes en höjning från 200 till 500 kronor med årlig indexuppräkning

Under senaste åren har det visat sig att intäkterna inte täcker kostnaderna för det behov av underhåll och åtgärder som krävs på de två koloniområden som finns i Nässjö.

Ett koloniområde ligger nära Anneforsvägen och Älvshultet, ett annat ligger nära Scandinavian Business Seating vid utfarten mot Bodafors.

— Vi ser ett behov av att se över staket och grindar runt koloniområdena, säger nämndens ordförande, Torbjörn Svensson (S).

60 arrendetomter

Tekniska servicenämnden har nu beslutat höja arrendeavgiften för kolonilotter till 750 kronor per år.

Annons

Av cirka 60 arrendetomter finns ett tiotal arrenden som inte är omförhandlade och indexuppräknade. Förvaltningen bör under året förhandla om dessa med arrendatorerna och indexuppräkna, uppmanar nämnden.

Grundbeloppet för kolonilotter fastställs från och med 2018 till 750 kronor per år och ska uppräknas med index årligen.

I nivå med andra

Inom tekniska serviceförvaltningens verksamheter finns även taxor och avgifter torghandel, felparkeringsavgifter och en taxa för markupplåtelse av offentlig plats.

Torghandelstaxan har jämförts med andra kommuner och är i nivå med dessa. Taxan för upplåtelse av offentlig plats reviderades av kommunfullmäktige den 26 februari 2015 och ska indexuppräknas.

Felparkeringsavgifterna fastslogs av kommunfullmäktige den 27 maj 2010 till 300, 500 respektive 800 kronor. Vid jämförelse med våra grannkommuner ligger detta i nivå med Eksjö och Sävsjö och något högre än Vetlanda.

Parkeringsavgifterna togs bort under 2016 och är inte längre aktuella.

P-böter trillar in

— Men faktum är att kommunen får in mer pengar än väntat i felparkeringsavgifter, uppger Torbjörn Svensson. Folk får förstås inte parkera hur som helst och när så sker blir det böter.

Tekniska servicenämnden har också noterat ett ökat antal klagomål från boende i Nässjö stad på att bilister parkerar och låter bilen stå på tomgång för länge.

— Dessa klagomål har ökat på sistone. Vi får se till att skicka ut p-vakten för att stävja detta, menar Svensson.