VILKA ÄR ERA TRE VIKTIGASTE VALFRÅGOR PÅ LOKALT PLAN?

* Samtliga partier har fått samma frågor och förutsättningar att svara, och medan en del gett långa svar har andra lämnat mer korta och koncisa. De partier som lämnat kortare svar ha getts möjlighet att komplettera dem.

Alexander Lowejko och Vänsterpartiet vill satsa på långsiktig hållbarhet, investeringar i ungdomar och kultur för alla.
Foto: Mats Olsson

Vänsterpartiet

Långsiktig hållbarhet

– Vi tycker att Eksjö kommun länge har drabbats av kortsiktiga beslut och snabba lösningar, vi vill ha med en långsiktighet i politiken och vårt mål är att våra beslut alltid ska bidra till en ökad hållbarhet, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Investeringar i ungdomar

– Vi vill att alla ungdomar ska ha goda förutsättningar och vill satsa mer på t.ex. elevhälsan för att tidigt fånga upp ungdomar som har behov av stöd. Det ser vi som en investering som kan bespara oss mycket lidande framtiden.

Kultur för alla

– Vi vill göra kultur mer tillgängligt för alla kommuninvånare, dels genom att se över möjligheterna till ett allaktivitetshus med teaterscen och möjligheter för kulturföreningar och andra hemlösa föreningar att få lokaler, dels genom utveckling av kulturskolan med bland annat drama och bild och form.

Eva Ekenberg, Lea Petersson och de andra i Miljöpartiet satsar framförallt på ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ”bygga och bo”.
Foto: Alexandra Sundberg

Miljöpartiet

Ekologisk hållbarhet

– Satsningar för att minska klimatpåverkan; hushålla med materiella resurser bland annat genom återbruk, minska plast- och kemikalieanvändning, inte bygga på jordbruksmark, klimatsmart och ekologisk mat samt värna vårt viktigaste livsmedel - dricksvattnet.

Annons

Social hållbarhet

– Hushålla med mänskliga resurser; stödja och hjälpas åt att bygga en kommun där alla individer har möjlighet att leva ett bra, tryggt och jämställt liv, satsa på förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, stress m.m. Sänkt arbetstid och drägligare arbetsvillkor. Jämställda löner.

Bygga och bo

– Satsa på bra och billiga bostäder, bygga boenden som attraherar alla åldrar och stimulerar till social mångfald, bygga fler trygghetsboenden och särskilda boenden för äldre, prioritera gång- och cykelvägar, satsa på utbyggd kollektivtrafik och elektrifiering av järnvägen i kommunen.

Anders Pansell och Kristdemokraterna tycker att ”familjen vet bäst”, att ”i Eksjö ska alla våga bli äldre” samt att vi ska ”låta lärare vara lärare”.
Foto: Alexandra Sundberg

Kristdemokraterna

Familjen vet bäst

– Vi är övertygade om att varje familj vet bäst hur barnomsorgen ska skötas. Förskola,dagpappa/mamma far- eller morföräldrar etcetera. Vi vill att familjen ska få bestämma själv!

I Eksjö ska alla våga bli äldre

– Det är vår skyldighet att ta hand om våra äldre och ingen ska behöva känna oro över att bli gammal i Eksjö. En värdig ålderdom med bra mat, trygghet och högkvalitativ omsorg ska vara en självklarhet!

Låt lärarna vara lärare

– Fler vuxna i skolan gör att lärarna kan fokusera på undervisningen. Pedagoger ska inte vara administratörer eller vaktmästare!

Carina Lindström och Moderaterna lägger fokus på ekonomi, skolan och omsorgen.
Foto: Maria Ivarsson

Moderaterna

• Ekonomin

–Ekonomiskt ansvarstagande och god ordning i Eksjös ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet i den gemensamma välfärden. Det ska också prägla moderat ledarskap i Eksjö. Fokus ska ligga på att skattemedlen används på ett så effektivt sätt som möjligt. En central del av det lokala ledarskapet är att prioritera och att noggrant se över alla kostnader och väga dem mot varandra.

• Skolan

– Vårt mål är att alla elever ska lyckas i skolan. Vi erbjuder lovskola och läxhjälp för att minska antalet elever som går ut nian utan godkända betyg men det räcker inte. För att skolan ska vara kompensatorisk behövs mer lärarledd undervisningstid. Lärarna måste få bättre förutsättningar att utföra sitt huvuduppdrag – undervisa eleverna. I dag fungerar lärare till stor del som administratörer, detta vill vi ändra på!

• Omsorgen

– Vi har nöjda brukare och fantastisk personal inom omsorgen. För att ge personalen än bättre förutsättningar vill vi bland annat arbeta för ökad utbildning, fortbildning och större personligt inflytande över sin egen arbetssituation.

Sven-Olov Lindahl och Liberalerna ser skola och äldreomsorg som huvuduppgifter, vill se en ekonomi i balans och att jobb kommer av företagande.
Foto: Alexandra Sundberg

Liberalerna

Skola och äldreomsorg är huvuduppgifter

– Vi måste prioriteras bland kommunens uppgifter. Samhällets ansvar för utbildning och äldreomsorg ska komma i första hand.

Kommunens ekonomi

– Kommunens ekonomi måste komma i långsiktig balans med inriktning mot sänkt kommunalskatt.

Jobb kommer av företagande

– Starkt näringsliv, bra företagsklimat och ett gott samarbete med stat och region som viktiga arbetsgivare är nödvändiga för Eksjös framtid. Eksjö ligger högt i SKL:s ranking av företagsklimatet, men det kan bli ännu bättre. Taxor och bestämmelser skall vara enkla och begripliga samtidigt som service till medborgare och företag ska genomsyra verksamheterna.

Ulf Svensson och Sverigedemokraterna riktar framförallt in sig på äldrevården, bostadsfrågan och kriminaliteten.
Foto: Alexandra Sundberg

Sverigedemokraterna

• Äldrevården

• Bostadsfrågan

• Kriminaliteten som har ökat

Diana Laitinen Carlsson och Socialdemokraterna vill satsa på landsbygd, integration och på att det finns tillräckligt med personal inom vård, skola och omsorg.
Foto: Louise Halvardsson

Socialdemokraterna

Tillräckligt med personal inom vård, skola & omsorg

– Vi ska ha en personaltäthet inom all välfärd som gör att både brukare och anställda känner sig trygga och nöjda. Med en lagom personaltäthet klarar man toppar i verksamheterna och med en bra arbetsmiljö minskar vi sjukskrivningarna.

Landsbygd

– Vår kommun består av en stor landsbygd. Den är lika viktig som Eksjö stad. Vi ska fortsätta arbeta för en hållbar och sammanhållen kommun där man kan bedriva verksamhet, arbeta och utöva sina fritidsintressen lika tryggt och med samma villkor som i Eksjö stad.

Integration

– Alla som bor här ska trivas och känna gemenskap och att de är en naturlig del av vår kommun och vårt samhälle. Integration för oss är inkludering av alla människor. Det kommer vi att arbeta aktivt för - oavsett om det gäller människors ursprung, funktionsvariation, könstillhörighet, sexuella läggning eller religion. För oss är det också viktigt att alla nyanlända får lära sig språket genom att snabbt få ta del av svenskundervisning. Inte minst gäller detta kvinnorna där vi ser en ökad risk för inlåsningseffekt.

Annelie Hägg och Centerpartiet vill ha en attraktiv kommun som man vill bo och verka i.
Foto: Alexandra Sundberg

Centerpartiet

– Vi vill arbeta för en attraktiv kommun, att man vill bo och verka i vår kommun, genom;

• engagerat ansvarstagande inom privat och offentlig verksamhet. God samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och kommun.

• trygg och kvalitativ vård- och omsorg. God samverkan mellan kommunens och regionens verksamheter.

• att en likvärdig utbildning med hög kvalité ges på alla våra skolor.

Detta kräver ekonomi i balans, för att ta ansvar för kommande generationers framtidsutsikter.