Det sökta bygglovet gäller en fastighet i Aneby tätort. Vederbörande vill uppföra ett plank mellan bostadshuset och en komplementbyggnad. Det skulle få en längd på 7,4 meter och en höjd på 2,4 meter.

Enligt ansökan är tanken planket ska byggas intill den gräns som finns mot grannen. Av den anledningen måste berörda fastighetsägare ge sitt godkännande.

De två yttranden som kommit in till tillsynsnämnden visar att sakägarna är motståndare till att planket byggs. De skriver att de skulle förlora solljus på sin uteplats samt få en mer skymd utsikt. Önskemålet är att plankets befintliga höjd bevaras.

Vid ett platsbesök kunde byggnadsinspektören konstatera att att villaområdet är enhetligt med friliggande bostadshus, komplementbyggnader och plank emellan. Höjden på dessa är ungefär den samma på de olika fastigheterna.

Störande höjd

Enligt tillsynsnämnden skulle ett enskilt högre plank som är högre än övriga bli störande för berörda grannar. En annan synpunkt är att det även skulle innebär att villaområdet förändras.

Nämnden tycker det är rimligt att området är enhetligt och att hänsyn ska tas till att grannarna är emot planket. Därför har man beslutat att inte bevilja bygglov.

I plan- och bygglagen står det också att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sådant sätt att det tas hänsyn till stads- och landskapsbilden, men även intresset av en god helhetsverkan.

Annons