Ärendet om ett vindkraftverk på fastigheten 9:1 har nått vägs ände efter att Mark- och miljödomstolen gått på klagandes, boende i Frinnaryd, linje om att framför allt bevara landskapsbilden vid Kyrkbyn.

I domen har man också tagit upp att den placering som varit aktuell för det planerade vindkraftverket inte är optimal då det skulle ligga något för nära de närmsta fastigheterna. Dessutom anses odlingslandskapet i närheten av fastigheten vara för känsliga för att ligga så nära kraftverket.

Många turer

Turerna kring det planerade vindkraftverksbygget tar sin början i november 2011 då Tillsynsnämnden mottog en första ansökan om bygglov för ett 180 meter högt vindkraftverk på fastigheten i Frinnaryd från bolaget Green Extreme AB.

Annons

I ett beslut från september 2012 nekade nämnden bolaget tillstånd för vindkraftverksbygge på fastigheten med hänvisning till att ett vindkraftverk skulle påverka landskapsbilden, i förhållande till kyrkbyn, negativt. Beslutet överklagades och i april 2013 beviljade nämnden slutligen bygglov.

Även detta beslut överklagades och ärendet hamnade för första gången i Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan. Därefter, i april 2015, när Tillsynsnämnden hade tagit del av kompletterande inventeringar av havsörn och fladdermöss, beviljade nämnden återigen bygglov.

Då överklagades beslutet av ett flertal boende i Frinnaryd till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagan och ärendet hamnade återigen hos Miljö- och markdomstolen som alltså nu, återigen, har tagit beslut i frågan.

Överraskande dom

På Aneby kommuns hemsida kommenterar samhällsbyggnadschef Michael Wirestam domen. Han menar att domen är intressant och överraskande, då man utgått mycket från kommunens översiktsplan, som han menar inte är juridiskt bindande enligt plan- och bygglagen.

Överklagar inte

Att Mark- och miljödomstolen har utgått från översiktsplanen på det här sättet ser Michael Wirestam dock som positivt i framtida ärenden. Han menar att detta är en indikation på att översiktsplanen som är ”kommunernas övergripande planeringsverktyg” får en starkare ställning.

På kommunens hemsida klargörs det också att Aneby kommun inte kommer att överklaga Mark- och miljödomstolens senaste dom. Tidningen har sökt Green Extreme AB för en kommentar utan framgång. Därmed är det i dagsläget oklart om bolaget själva kommer att gå vidare med ärendet.