Som bekant finns det ett stort behov av fler bostäder i centrala Aneby. Tidningen har tidigare berättat om planerna för fastigheterna Smultronet 6 och 7 som ligger norr om vårdcentralen på Storgatan respektive Kyrkogatan.

Tanken är att där uppföra ett flerbostadshus, sannolikt i form av ett trygghetsboende.

— Vi har även kvarteret Gurkan söder om Konserthuset som ett alternativ, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C).

Annons

Enligt honom skulle nya bostäder på Smultronet innebära en form av förtätning av centrala Aneby.

— Det är positivt att vi kan utnyttja den infrastruktur som redan finns.

Det är Aneby Bostäder som äger Smultronet 6 och 7 och i så fall ska stå bakom byggnationen. För det krävs att detaljplanen görs om.

På samråd

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram och varit ute på samråd. Det resulterade i en del yttranden som tidningen tidigare redogjort för. Bland annat har Trafikverket har synpunkter på utfarter samt avstånd mellan vägkant och husfasad.

— Det har också kommit synpunkter på hur en större och högre byggnad skulle påverka omgivningen framför allt när det gäller sol och skugga, säger planarkitekt Emma Lennartsson.

Hon påpekar att det är viktigt att få till en bra utemiljö och att det blir tillräckligt med parkeringsplatser.

Detaljplanen för Smultronet var ett av ärendena när allmänna utskottet hade sammanträde i veckan. Där blev beslutet att godkänna den, vilket alltså gör det möjligt att bygga flerbostadshus på den aktuella fastigheten.

Det är slutligen kommunfullmäktige som fattar beslut om detaljplanen.