Lönhult Vind AB har ansökt om tillstånd att bygga och driva en gruppstation för vindkraft på fastigheterna Stora Lönhult 6:8 och Brokafall 1:4 i östra delen av Aneby kommun.

Enligt ansökan om tillstånd handlar det om maximalt fem vindkraftverk med en totalhöjd på som mest 210 meter.

Aneby kommun har tillstyrkt vindkraftsparken, vilket var ett måste för att länsstyrelsen skulle kunna inleda en tilllståndsprocess.

I februari i år beslutade miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Östergötland att bevilja ansökan från Lönhult Vind AB. Tillståndet, som ska gälla i 35 år, är förenat med en rad villkor. Det gäller till exempel bullernivån inte får överstiga 40 decibel. Det finns också en del restriktioner där hänsyn ska tas till fladdermöss och fåglar.

Ytterligare ett villkor är att rörliga skuggor från vindkraftanläggningen inte får överstiga åtta timmar per år på störningskänslig plats vid bostäder.

Oro för påverkan

Länsstyrelsens beslut att bevilja tillstånd har överklagats till mark- och miljödomstolen, av både närboende och Sveriges Ornitologiska förening. De klagande har framför allt framfört oro för hur fladdermöss och fåglar skulle påverkas samt bullernivån.

Annons

Nu har den instansen meddelat sin dom, som innebär att det blir nej till vindkraft i Lönhult. Därmed river mark- och miljödomstolen upp länsstyrelsens beslut.

Att det nu blir avslag i den instansen motiveras framför allt med att fladdermöss skulle ta skada av vindkraft. En inventering i området har visat att det är god förekomst av den arten i området. Enligt mark- och miljödomstolen skulle den planerade vindkraftsparken innebära en risk för att förbudet i artskyddsförordningen skulle kunna överträdas. Den risken, menar man, finns även om Lönhult Vind vidtar försiktighetsåtgärder.

En av de närvarande som tidningen har pratat med är nöjd med domen.

– Jag är väldigt tacksam. Vi är många som har lagt ner mycket krut på den här ärendet. Det vore förskräckligt att förstöra ett så fint område med vindkraftverk, säger han och fortsätter:

– Risken är dock stor att beslutet överklagas, men man får se mark- och miljödomstolens dom som en delseger.

Peter Karlsson är delägare i Lönhult Vind.

– Jag är väldigt förvånad över att mark- och miljödomstolen gjorde en annan bedömning än länsstyrelsen, som ju är väl bekant med området och har kunskap om fladdermöss, säger han.

Beslutet kan överklagas.

– Vår miljöjurist tittar just nu på om vi ska begära prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. Eftersom vi delar länsstyrelsens uppfattning ligger det nära till hands att vi gör det.