Fastigheterna Smultronet 6 och 7 ägs av Stiftelsen Aneby Bostäder och i den gamla detaljplanen från 1950-talet är det villor med två våningar som gäller för området. Nu ligger ett planförslag hos kommunen som möjliggör högre hus än så, med en nockhöjd om max elva meter över högsta marknivå invid byggnaden.

Fastigheterna är centrala och lämpliga för fler bostäder i någon form. Planförslaget innebär en ändring i byggrätten för att även möjliggöra byggnation av ett trygghetsboende, vilket efterfrågas i hög utsträckning.

Flera studier

När planen tagits fram har även en sol- och skuggstudie genomförts för att bedöma hur en större byggnad kan påverka ljusförhållandena. En trafikbullerutredning har också gjorts med anledning av ljudnivåerna från Storgatan.

Allmänna utskottet har beslutat att sända planförslaget för samråd. Detaljplanen har skickats ut till berörda fastighetsägare, myndigheter, föreningar och organisationer. Senast den 11 december går det att lämna synpunkter till Aneby kommun.