Granskningstiden pågår fram till den 31 oktober och vem som helst kan lämna synpunkter till Trafikverket. Enda kravet är att man inte är anonym.

Den tidigare planen för Katarpskorsningen fick underkänt. Den ansågs vara för osäker för de oskyddade trafikanter som ska korsa 32:an. Planen överklagades och det blev bakläxa på regeringsnivå.

Krav på lösning

Krav ställdes på en bättre lösning och den presenteras nu i oktober. Trafikverkets idé är en refug där mjuka trafikanter kan korsa riksvägen. Passagen placeras på norra sidan om korsningen och mitträcket går hela vägen fram till refugen. Förslaget innehåller också vänd- och vänstersvängsöglor på båda sidor om 32:an. Öglorna ska öka säkerheten för svängande fordon.

Annons

Byggstarten är inte spikad men enligt tidigare uppgifter ska arbetet komma igång under 2018. Mitträckena sätts upp för att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten samt för att förbättra sidoområdena. Men räckena vållar debatt bland trafikanter sedan flera olyckor inträffat, se artikel nedan.

Ombyggnaden berör cirka sex kilometer mellan Traneryd och Tranås södra. Hela sträckan ska förses med mitträcken, dock med uppehåll för ett antal in- och utfarter. Vägsträckan får huvudsakligen tre körfält, två i ena färdriktningen och ett i den andra, där fördelningen alternerar.

Färre traktorer

För att begränsa antalet långsamtgående fordon på 32:an byggs nuvarande lokalvägsystem ut på delar av sträckan. Totalt handlar det om 2,5 kilometer ny väg.

Flera befintliga utfarter på riksvägen kommer att stängas, andra blir medlöpande in- och utfarter. Det betyder att man bara kan svänga till höger, i färdriktningen, in på en mindre väg.

De mjuka trafikanterna hänvisas på vissa sträckor till enskilda vägar.

Enligt Trafikverkets beräkningar kommer trafiken på riksväg 32 att öka med tiden. Prognosen fram till 2034 pekar på en ökning med 19 procent för personbilar och hela 55 procent för lastbilar. Det skulle innebära närmare 11 000 fordon per dygn förbi Katarp. 2012 var antalet cirka 6 500.

Hastigheten för fordon höjs till 100 kilometer i timmen.