Transportsektorn har stora utmaningar i att bli fossilfri och energieffektiv. Idag arbetar näringslivet, myndigheter och kommuner på flera sätt för att effektivisera transportsektorn och öka andelen förnybar energi.

Det är bakgrunden till Klimatrådets projekt Bridging the Gap, som har beviljats 2,25 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektets mål är att minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar energi och minska energianvändningen inom transportsektorn hos projektets aktörer i Jönköpings län.

Annons

Detta ska ske genom en arbetsmodell där nuläge, förändring samt uppföljning och kommunicering är delmomenten för ett lyckat resultat.

"De närmaste åren är helt avgörande för om världen ska lyckas att minska sina växthusgasutsläpp och därmed minska riskerna för att klimatförändringen blir kontrollerbar", står det i projektbeskrivningen.

Minska med 30 procent

Projektet Bridging the Gap kommer att ta sin utgångspunkt i visionen om Jönköpings län som ett plusenergilän och att det ska vara lätt att leva, bo och resa energieffektivt och fossilfritt i Jönköpings län.

Bridging the Gap drivs samordnat med "Hela RESAN" som är ett annat projekt där Energikontor Norra Smålands är ansvariga. Detta har fått 8,7 miljoner kronor ur ERUF. Projektet har en övergripande målsättning att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn. År 2030 ska Jönköpings län ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen och samtidigt minska energianvändningen med 30 procent för transportsektorn, jämfört med år 2011.