Det säger kommunens samhällsbyggnadschef, Joel Spångby, som är märkbart irriterad över den kritik, som Jonas Sagerklint, vd för Grenna Hills, riktar mot Nässjö kommun och tekniska serviceförvaltningen.

Sagerklint uttalade sin besvikelse över att kommunen inte valt att ge företaget Grenna Hills en förlängning av avtalet gällande hyreslägenheter i Nässjö Folkets park. Sagerklint uppgav för tidningen att det bygglov företaget behövde försenades och blev inte klart förrän i april. Därmed hade företaget, som Sagerklint benämner "Grenna Hills Fastigheter i Nässjö AB" ingen möjlighet att hinna bli klar med fyra bottenplattor i tid.

Avtalet med Nässjö kommun sade nämligen att dessa bottenplattor skulle vara klara och på plats inom ett år från ingånget avtal, i det här fallet var 30 juni 2017 sista dag för färdigställandet.

Upphörde att gälla

Så här återger Joel Spångby händelseförloppet:

"Grenna Hills Fastigheter 1 AB köpte under 2016 tomten "Nässjö Chokladhjulet 1" för att bygga hyresrätter.

Annons

Eftersom Grenna Hills Fastigheter 1 AB inte uppfyllt skyldigheten att påbörja byggnation innan avsatt tid, upphörde köpekontraktet att gälla 2017-06-30.

Vid avstämning med bolagets ledning innan sommaren meddelade de att flera finansiärer dragit sig ur bolaget och att det därmed inte skulle kunna bli någon byggnation i Folkets park på aktuell tomt om inte köpekontraktets tid förlängdes. Tekniska servicenämnden valde då att inte erbjuda någon förlängning."

Handlingar saknades

Joel Spångby understryker vidare att det är "mycket angeläget för Nässjö kommun att de byggherrar vi säljer till uppfyller sin del av köpeavtalen. Vill vi ha någon chans att leva upp till den efterfrågan som finns behöver byggnation komma igång i rätt tid. Grenna Hills Fastigheter 1 AB levde tyvärr inte upp till detta under det år de hade på sig på angiven tomt", framhåller han.

Vad gäller bygglovet, som enligt Sagerklint skulle ha blivit försenat, hänger det samman med att företaget Grenna Hills Fastigheter AB inte lämnat in de fullständiga handlingar, som krävdes för att bevilja bygglov. Tekniska servicekontoret fick stöta på om uppgifter eller handlingar som saknades. Av den anledningen blev förstås bygglovet inte klart i den tid, som Grenna Hills kanske hade räknat med.

"Så fort de kunnat"

— Samhällsplaneringskontoret har handlagt bygglovet så fort de har kunnat efter inkomna kompletteringar och förändringar under bygglovsprocessens gång, fortsätter Spångby. Det förs diskussioner med andra byggherrar om byggnation av hyresrätter, som behövs för att möta den efterfrågan som finns i kommunen.

I Nässjö Folkets park är nu alla villatomter sålda och under året ska även sex seniorvillor färdigställas.

— Utöver det är kommunens plan att få in hyresrätter på området, slår Joel Spångby fast.