Bakgrunden är en lagrådsremiss med förslaget om en ny möjlighet för ensamkommande unga att få uppehållstillstånd. Det skulle öka chansen för fler av dem som kom 2015 att få stanna. Beräkningen är att 9 000 personer berörs.

Om riksdagen beslutar om en ny lagstiftning träder den i kraft den 1 juni 2018. Syftet med förändringen är att värna om de ensamkomma som drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider och hunnit bli vuxna innan det fattats beslut i deras asylärende.

Sociala avdelningen har till Justitiedepartementet skrivit ett yttrande som allmänna utskottet ställt sig bakom. Där påpekas att, med tanke på den långa väntan på besked, krafttag måste till för att ge en så snabb etablering som möjligt.

Det understryks också hur viktigt det är med snabb och tydlig information om vad den nya lagen innebär.

Sist men inte minst betonas det att Aneby och alla andra kommuner måste få full kostnadstäckning från staten för det nya ansvar som blir resultatet av den nya lagen.

”Om cirka 9 000 ensamkommande unga berörs måste det innebära en hel del ökade kostnader för kommunerna”, skriver sociala avdelningen.